Home » Featured » PvdA en VVD halen hun gram

PvdA en VVD halen hun gram

Het is alweer even geleden, maar in juli is de Herzieningswet aangenomen in de Tweede Kamer. In die wet zijn uiteindelijk 21 door de Kamer aangenomen amendementen opgenomen. Nu ligt er, slechts 4 maanden later, een regeerakkoord. In dat regeerakkoord staan een aantal interessante zaken die betrekking hebben op woningcorporaties. En vooral interessant omdat de verworpen moties bij de Herzieningswet best wel eens wat meer duidelijkheid zouden kunnen geven over de invulling van dat regeerakkoord!

PvdA

Naast de aangenomen amendementen zijn er ook nog 29 amendementen verworpen. Van de PvdA zijn 4 amendementen verworpen. Opvallend is het verband tussen deze verworpen amendementen en het regeerakkoord. Zo staat er in het regeerakkoord dat corporaties onder directe aansturing komen van gemeenten. In amendement 97 heeft  Jacques Monasch van de PvdA hieraan invulling willen geven door gedwongen een commissaris te laten benoemen door de ‘kerngemeente’ van het werkgebied van de corporatie. Zou dat de invulling zijn die in het regeerakkoord bedoelt is?

Even verder staat in het regeerakkoord dat de schaal van de corporatie in overeenstemming moet zijn met de schaal van de regionale woningmarkt. In amendement 99 heeft de PvdA eerder al gesteld dat dit betekent dat corporaties alleen werken in gemeenten die in hetzelfde gebied liggen dat vanuit het oogpunt van functioneren van de woningmarkt als één geheel kan worden beschouwd. Het Rijk zal wel bepalen welke gebieden dat zijn. Het lijkt erop alsof dit nu letterlijk in het regeerakkoord is opgenomen.

VVD

Van de VVD zijn (alle) 7 amendementen verworpen. Bijna al die amendementen hadden betrekking op het beperken van het werkgebied van corporaties. De belangrijkste die nu in het regeerakkoord is opgenomen betreft het beperken van de taak van corporaties tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan ondergeschikte direct verbonden maatschappelijk vastgoed. Dit is door Betty de Boer ook al uitgewerkt in amendement 91. Hierin stelde ze toen zelfs dat alles wat niet onder DAEB valt binnen 2 jaar volledig verkocht moet zijn. Corporaties mogen die activiteiten ook niet meer uitvoeren in een dochter.

Het lijkt erop alsof Monasch en De Boer via het regeerakkoord alsnog hun punt willen maken. Bent u benieuwd welke amendementen er allemaal zijn ingediend en verworpen? Kijk dan eens in het overzicht van aangenomen en verworpen amendementen.

1 reactie op PvdA en VVD halen hun gram

  1. Meint Pool

    07/11/2012 om 15:00

    En aanvullend op dit heldere stuk van Klaas: op 2 oktober heeft de Eerste Kamer vragen mogen stellen aan het Kabinet over de Herzieningswet. Vooral VVD en PvdA stelden de vragen. De vragen kan je zo naast het regeerakkoord leggen…Het lijkt erop dat zowel de Minister als de gemeenten een rol krijgen. Een schot voor de boeg: het sectorbrede financieel toezicht blijft bij de Minister (en dan via het departement in plaats van de ZBO CFV, zie opmerkingen Raad van State bij de wet). Gemeenten krijgen overig toezicht. Een gemeentecomissaris slaat in de praktijk geen deuk in een pakje boter lijkt me, misschien een soort aandeelhoudersrol voor de gemeente (goedkeuren begroting/jaarrekening, benoeming/ontslag bestuurder en beloning bestuurder)? Past een beetje in de CDA-traditie van maatschappelijke onderneming = meerderheid in de Eerste Kamer.