Home » Bestuur » Samenwerking is de nieuwe grondstof

Samenwerking is de nieuwe grondstof

Samenwerking is de nieuwe grondstof

  • Creatieve uitdaging voor gemeenten

Gemeenten zullen het moeilijk krijgen. Met meer taken, met meer beleidsruimte maar ook met een forse korting. Voor de creatieven van geest is dat een mooie uitdaging. En ik denk ook dat het mogelijk is om meer met minder te doen.

  • Kunstenaars in samenwerking

Met de nieuw taken breidt het veld van uitvoerende organisaties enorm uit. Om daar creatief, kostenbesparend mee om te gaan en meerwaarde te creëren is er behoefte aan kunstenaars in samenwerking.

  • Samenwerking in twee richtingen

Gemeenten hebben grote behoefte aan samenwerking. Ik zie twee bewegingen:

  1. Intergemenetelijke samenwerking om de nieuwe publieke taken zo goed mogelijk te vervullen en de risico’s die hier spelen met elkaar te delen en te mitigeren. Er is een enorme beweging gaande om de bedrijfsvoeringstaken te bundelen. Shared service organisaties die verschillende gemeenten helpen de bedrijfsvoering goedkoper en efficiënter te maken. Ook op inhoud gaan gemeenten onderling en soms met provincies samenwerken. Denk aan de Regionale Uitvoeringsdiensten en straks ook op het terrein van inkoop van jeugdzorg en andere zorg-producten.
  2. Samenwerken tussen de gemeente en het veld van uitvoerende instellingen. In het sociale domein zijn de organisaties talrijk. Verknoopt door onderlinge afspraken, overlap in uitvoering, maar ook gescheiden door diverse financiering, van zorgverzekeraas, AWBZ en gemeenten. Deze kluwen zal niet snel ophouden te bestaan, de gemeenten zal er als grote financier spelbepalend in (kunnen) zijn. Daarvoor zal ze de samenwerkingsrelatie met deze organisaties moeten verbeteren, jegens de gemeente en ook jegens de organisaties onderling.

Zie hier de grote uitdagingen van de gemeenten de komende jaren. Om de samenwerking gestalte te geven gelden, bij beide uitdagingen, belangrijke voorwaarden die de gemeente überhaupt in staat stelt om werkelijk effectief samen te werken.  Ik noem er hier twee:

  • Kent u zelve.

Het heeft geen zin samenwerking te zoeken als je nietweet wat je eigen belangen zijn, wat is je ambitie, welke belang wil je dienen. Deze ambities en belangen zijn weer gestoeld op waarden. Waarden geven het fundament voor als belangen niet eenduidig zijn te formuleren. En in complexe organisaties is het ook moeilijk om de belangen te kennen. Veelal zijn in de tijd deelbelangen ontstaan, die zich evolueerden in specialismen en dito afdelingen. Op het oog lijken die afdelingen tegenover elkaar te staan en strijden zij om prioriteit en aandacht. De afdelingen die meer proactief te werk gaan lijken het pleit te winnen.

  • Kent de ander.

Als de gemeente er al in slaagt haar vele deelbelangen te kennen, is het daarnaast zaak ook de belangen van anderen te kennen. Vaak nemen we aan dat we dat al weten. Mijn ervaring is dat een goed gesprek met de andere organisaties waar met oprechte interesse wordt gesproken en verkend wat de belangen zijn, heel verhelderend is. Daarom is het goed om ANNA in gedachten te houden. ANNA staat voor een adagium dat we soms wel eens uit het oog verliezen: Altijd Nagaan, Niets Aannemen.

 

Dit zijn twee van de bouwstenen voor een goede samenwerking. Als je jezelf en de ander kent is beter te bepalen of er een gedeelde ambitie is die de samenwerking schraagt. Wat elke partij aan belang heeft om assets te brengen en wat de partij er voor terugkrijgt. Het helpt om dit inzicht visueel te maken. Op een grote kaart brengen we deze posities in kaart en op basis daarvan kan de samenwerking gesticht worden.

Naast inzicht in belangen, wat een ieder wil halen en brengen zijn er andere voorwaarden die de samenwerking tot stand brengen en versterken. Dat zijn de juiste persoonskenmerken, een goede besluitvorming en een goed proces. Deze bepalen ook in hoge mate het succes van de samenwerking. Daarover meer in een volgend blog.

Niet-stoffelijke grondstof: Samenwerking

In tijden van materiële schaarste is er ruimte voor een ander paradigma; een overheid die niet zozeer zelf aan het stuur zit, maar anderen uitnodigt ruimte in te nemen. In zo’n tijd is het meer dan waard samenwerking als dé brandstof te beschouwen.