“Daag zorginstellingen uit gezamenlijk nieuwe woonzorgconcepten te ontwikkelen”

Maatschappelijk / 24 april 2017
Peter van Ling
Peter van Ling
Directeur-bestuurder, Velison Wonen

Velison Wonen ontwikkelde in Velserbroek 30 zorgappartememten met gemeenschappelijke ruimten (De Molenweid). Dat deden zij naast hun seniorencomplex De Hofstede met 140 appartementen en voorzieningen voor ontmoeting en zorg in de plint. Voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen in De Hofstede, biedt De Molenweid in de wijk een beschermde woonomgeving. Hiermee wordt de aantrekkingskracht van het bestaande seniorencomplex en het draagvlak van de zorg- en welzijnsvoorzieningen verstrekt, 12 april was de oplevering. Hoog tijd dus om directeur-bestuurder Peter van Ling aan het woord te laten over zijn visie op 'Wonen en Zorg' in de corporatiesector.

Zorgontwikkelingen in de sector binnen nu en 15 jaar

“Als gevolg van onder meer de vergrijzing en de vooruitgang van de medische techniek blijven de zorgkosten in Nederland oplopen. Deze stijgende zorgkosten zetten de solidariteit onder druk. De overheid zal de stijging van zorgkosten proberen te beperken door:

  • een blijvende druk op de tarieven vanuit de zorgverzekeraars en gemeenten;
  • het stimuleren van nieuwe toetreders op de markt die de concurrentie tussen zorginstellingen vergroten;
  • het verhogen van de eigen bijdragen, zeker op de onderdelen die niet strikt gerelateerd zijn aan de kwaliteit van zorg zoals de kosten van wonen.

Als gevolg hiervan zullen zorginstellingen voortdurend hun aanbod blijven vernieuwen door onder meer de inzet van allerlei vormen van technologische toepassingen. Ik verwacht dat de diversiteit van het aanbod zal worden vergroot. Naast grootschalige vormen van zorgaanbod is er ruimte voor kleinere vormen. Investeringen in zorgvastgoed krijgen minder prioriteit dan investeringen in de zorgverlening. Bovendien zal de termijn waarop de meeste zorginstellingen zich contractueel kunnen vastleggen, worden verkort. Mensen met een lichte zorgvraag worden door zorginstellingen niet langer meer voorzien in geschikte huisvesting. Deze groep moet binnen de ‘reguliere’ sociale huisvesting woonruimte vinden. De druk op exploitatiekosten zal toenemen. Het aantal eenpersoons huishoudens neemt eveneens toe. Tegelijkertijd zullen echtparen waarvan een partner een zorgbehoefte heeft, zo lang mogelijk gezamenlijk zelfstandig willen blijven wonen.”

Gevolgen voor de corporatie

“Betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen is en blijft een kerntaak van de corporatie. Een groot deel van de ouderen in Nederland heeft ook in de toekomst een inkomen op basis waarvan zij in aanmerking komen voor huisvesting in de sociale huursector.

Als zorginstellingen minder investeren in zorgvastgoed, is het voor de corporatie extra van belang om een bijdrage te leveren aan de beschikbaarheid van betaalbare huisvesting. Daarvoor is het nodig dat de corporaties een bijdrage leveren aan nieuwe en betaalbare vormen van wonen gecombineerd met zorg. Om de risico’s te beperken, is het bovendien nodig dat het zorgvastgoed in haar portefeuille alternatief aanwendbaar is.”

Als de corporatiesector niets doet?

“Dan is er onvoldoende vernieuwend aanbod dat ouderen in staat stelt langer zelfstandig te blijven wonen en onvoldoende betaalbare huisvesting voor kwetsbare groepen.”

Hoe Velison Wonen op de ontwikkelingen inspeelt

“Velison Wonen stelt zich op als samenwerkingspartner voor allerlei partijen die in de zorg actief zijn. Gezamenlijk met zorginstellingen wordt bekeken waar behoeften liggen en hoe door samenwerking de juiste vastgoedinvulling gegeven kan worden. En hoe risico’s beperkt kunnen worden.”

“Niet alleen heeft Velison Wonen voor ouderenzorgorganisatie Zorgbalanseen complex van 30 eenheden en drie gemeenschappelijke ruimten gerealiseerd voor ouderen die vanwege een intensieve zorgvraag niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ook hebben we in Velserbroek een woon-zorgcomplex (ouderencomplex) De Hofstede. Het complex bestaat uit 140 appartementen. Velison Wonen startte in november 2014 met de verbouwing en uitbreiding van het daaronder gelegen wijkgezondheidscentrum. Door de uitbreiding is het brede aanbod aan zorgvoorzieningen in Velserbroek veiliggesteld. Door de aanwezigheid van zorgvoorzieningen in de buurt kunnen bewoners langer in hun eigen wijk en huis blijven wonen. Ook in IJmuiden zijn de afgelopen jaren op 2 verschillende locaties elk 14 appartementen gerealiseerd voor Stichting De Waerden, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.”

“Om klaar te zijn voor de toekomst, moeten we zorginstellingen uitdagen gezamenlijk nieuwe woonzorgconcepten te ontwikkelen voor mensen met inkomens in de sociale huursector.”

Wil je ook klaar zijn voor de uitdagingen van morgen?

Meld je ook aan voor: