De do’s en dont’s van langer thuiswonen

Maatschappelijk / 20 april 2017
Netty van Triest
Netty van Triest
Senior projectleider, Platform31

De afgelopen maand hebben we verschillende corporaties en organisaties gevraagd naar succesvolle zorginitiatieven. De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ is hier een mooi voorbeeld van. Een initiatief van onder meer Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Vandaag vertelt Netty van Triest meer over de wijzer.

Wat zijn goede randvoorwaarden om langer thuis te blijven wonen? Nu meer mensen met een langdurige ondersteuningsvraag thuis blijven wonen, wordt het steeds belangrijker om die te bepalen. De ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’ helpt hierbij.

Over randvoorwaarden van het wonen wordt tijdens het keukentafelgesprek of bij het wmo-loket met de zorgvrager nog weinig gesproken. Het ontbreekt aan een helder overzicht van het aanbod van woningen in een bepaald gebied of voor een bepaalde doelgroep. Of aan de samenhang die nodig is van het sociaal en ruimtelijk domein voor een integraal aanbod. Verder is er onduidelijkheid over de wijze waarop partijen deze afstemming in de praktijk met elkaar organiseren. Signalen die ook de huurders- en cliëntorganisaties afgeven.

Samenhang in visies en acties

De prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurders over wonen en zorg zijn hét moment om samenhang in visie en samenhang tussen acties van partijen te bereiken. Om te helpen bij een goede invulling daarvan maakten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg samen met betrokken partijen uit heel Nederland (gemeenten, corporaties, huurdersorganisaties, zorgorganisaties en cliëntenraden ) de ‘Wegwijzer prestatieafspraken wonen en zorg’.

De wegwijzer biedt een praktisch overzicht dat helpt bij het maken van concrete, meetbare en SMART afspraken over het langer thuis wonen. het geeft een overzicht van belangrijke inhoudelijke thema’s:

  1. kwantiteit en kwaliteit van de woningvoorraad;
  2. de ruimtelijke samenhang tussen huisvesting en voorzieningen;
  3. de samenhang met het sociaal domein.

Ook staan er tips in over de richting van het proces, vind je er een overzicht van meest voorkomende knelpunten waar partijen in de praktijk tegenaan lopen en voorbeelden van oplossingen.

Ondersteuningsvraag bij lastig en ondoorzichtig proces

Huurderorganisaties en cliëntraden zien dat huurders vaak niet weten welke mogelijkheden er bestaan voor woningaanpassingen en de vergoedingen hiervoor. Het verhuizen naar een meer geschikte woning is een lastig en ondoorzichtig proces. Doorstromen is niet altijd haalbaar. Het kan óf leiden tot huurverhoging óf kan simpelweg niet om dat de huurder geen passend inkomen heeft.
Zonder goede begeleiding kan het (weer) zelfstandig wonen van bijzondere doelgroepen, zoals GGZ-cliënten en mensen met een psychische beperking, niet lukken of leiden tot isolement van de doorstromer of overlast voor medehuurders. Allemaal redenen voor huurdersorganisaties om mee te praten over de randvoorwaarden voor het langer thuis wonen.

Dilemma’s, tips, goede voorbeelden en slimme oplossingen

In het najaar van 2016 vond een aantal expertsessies plaats. Hierin verkenden Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg de ordening van thema’s en de procesinrichting met betrokken partijen. Dilemma’s, tips, goede voorbeelden en slimme oplossingen kwamen aan de orde. Deze zijn verwerkt in de praktische wegwijzer. Bovendien bleek dat het niet alléén gaat om inhoud – betaalbare woningen of aanwezige voorzieningen – maar ook om een vanzelfsprekende proceslogica. Ook daarvoor is aandacht in de wegwijzer. Voor een gedragen proces is “de ene logica nu eenmaal beter dan de andere”, zoals een van de deelnemers het verwoordde. Dus:

  • Wie zit er om de tafel?
  • Is er een kaderstellende visie?
  • En wat is de achterliggende vraag?

Beantwoord eerst deze vragen alvorens naar oplossingen te kijken!

Ook over een succesvol zorginitiatief vertellen op CorporatieNL.nl? Mail naar redactie@corporatienl.nl.