“De huidige regelgeving zit behoorlijk in de weg bij verduurzaming”

Vastgoed / 13 juli 2017
Tinka van Rood
Tinka van Rood
Bestuurder, Trivire

Fossiele brandstoffen raken op. Vervuiling neemt toe. Meer dan ooit zijn er nu nieuwe manieren van bouwen en beheren nodig. Juist nu moet de corporatie aan de slag! Hoe zit het met het vastgoed van de corporatie? Dat is waar we nu over praten op CorporatieNL.nl. Wat speelt er in de sector en hoe spelen verschillende corporaties hierop in? Dat vroegen we onder meer Tinka van Rood, bestuurder bij Trivire.

Verduurzaming

“Wat betreft vastgoed van de corporatie is de verduurzaming van de bestaande voorraad een belangrijk speerpunt. De ene corporatie is hier verder mee dan de andere, maar gemiddeld genomen ligt hier een forse opgave voor de gehele sector. Spannend bij de invulling van deze opgave is de balans tussen betaalbaarheid, duurzaamheidsambitie en financieel rendement. De huidige regelgeving zit ons hierbij behoorlijk in de weg. Het komt voor dat bij verduurzamingsprojecten de consument er qua woonlasten op voorruit gaat, maar we toch niet kunnen investeren omdat we dan tegen de huidige beklemmende huurprijsgrenzen aanlopen.”

Verzakelijking

“Naast de verduurzaming wordt ook de verzakelijking die enkele jaren geleden is ingezet verder doorgezet. Kritisch kijken hoe het vastgoed presteert en vervolgens plannen maken om hierop bij te sturen. We noemen dat het assetmanagement. Het in balans brengen van betaalbaarheid, kwaliteit en financieel rendement. Gevolg hiervan is dat we nog kritischer gaan kijken naar wat we uitgeven aan onderhoud en de wijze waarop we dat doen. Met andere woorden: processen worden herzien, maar ook de wijze waarop we samenwerken met partijen die voor ons het onderhoud uitvoeren. Er gaat meer gestuurd worden op prestatiegericht werken met als doel alleen dat doen wat nodig is en ook alleen onderhoud plegen als het echt nodig is. Door meer verantwoordelijkheid te leggen bij de bedrijven die het onderhoud uitvoeren in combinatie met het terugbrengen van de onderhoudsbudgetten, ontstaat een prikkel bij de onderhoudsbedrijven om het anders te gaan doen. Alleen zo zorgen we ervoor dat deze bedrijven gaan innoveren en met nieuwe en betere concepten komen tegen lagere kosten. In onze eigen organisatie zorgt deze werkwijze ervoor dat we minder handelingskosten krijgen en dus onze bedrijfslasten omlaag kunnen brengen. Grote uitdaging voor de medewerkers in de sector is dat we moeten leren loslaten. We kunnen niet meer alles tot op de schroef bepalen en voorschrijven.”

Het moet anders

“Als we het wonen betaalbaar willen houden en voldoende financieel rendement willen behalen om zodoende te kunnen blijven investeren in het vastgoed, moet het anders. Het assetmanagement gaat ons helpen nog meer te sturen op een efficiënte exploitatie van het vastgoed. Een financieel gezonde bedrijfsvoering vraagt erom om anders om te gaan met het onderhoud aan onze woningen. De onderhoudskosten moeten naar beneden, terwijl we door middel van verduurzaming de kwaliteit van ons vastgoed omhoog willen brengen. Dit zorgt ervoor dat we processen anders gaan organiseren.”

“Je kunt hier als volgt op inspelen:

  1. opzetten assetmanagement (vastgoedsturing)
  2. processen anders organiseren (efficiënter)
  3. nieuwe samenwerkingsvormen met bedrijven (resultaatgerichte samenwerking)

Hiervoor zijn wel aanpassing van regelgeving omtrent verhuur en huurprijzen nodig, waarbij veel meer in woonlasten gedacht wordt dan in huur en energie apart.”

Dé gouden tip voor vastgoed van de corporatie

“Het kwaliteitsverschil tussen de oude voorraad en nieuwe woonproducten wordt steeds groter, terwijl onze doelgroep verandert. Zowel qua huishoudenssamenstelling als qua financiële draagkracht. Als we een vastgoedportefeuille met toekomstwaarde willen behouden die aansluit op de veranderende woonbehoefte van onze klant, zullen we nog veel meer aan ‘actieve portefeuillesturing’ moeten gaan doen. Dit betekent een actief aan- en verkoopbeleid, fors inzetten op verduurzaming en daar waar nodig overgaan op sloop-/nieuwbouw om de voorraad te verversen.”

Mis deze trainingen en seminars met vastgoedthema niet

 Tip: leden van CorporatieNL mogen gratis trainingen, seminars, webinars, leergangen en congressen bijwonen. Lees hier meer over de voorwaarden.