DGW kiest liever voor relaties verbeteren en hulp bieden dan toegangscontrolesystemen

Maatschappelijk / 26 maart 2018
Intratone
Intratone
Leverancier van intercom- & toegangscontrolesystemen,

Veiligheid mogen we anno 2018 wel een van de belangrijkste vraagstukken in de corporatiesector noemen. Bij de Nederlandse corporaties bestaat echter nog een té grote onbekendheid over de mogelijkheden. Tijd om daar – samen met Intratone – aandacht aan te besteden! Corporaties moeten immers zorgen voor veiligheid bij bewoners en eigen medewerkers. Vind je ook niet?

Daarom publiceren we een interviewreeks waarin corporaties vertellen hoe zij omgaan met veiligheid. Hoe staat de Nederlandse corporatie ervoor? Welke instrumenten zetten zij in? Welke ervaringen hebben zij hiermee? En hoe is hun kennis van nieuwe technologisch mogelijkheden? We hebben ook Arjan Jaarsma, Manager Wonen, bereid gevonden meer te vertellen over veiligheid bij De Goede Woning in Zoetermeer.

Welk type de bewoners huisvest De Goede Woning in Zoetermeer?

In belangrijke mate mensen met een lager inkomen, stelt de Manager Wonen. Het gaat hierbij om bewoners die soms een rugzak hebben. Veelal een financieel of geestelijke belaste rugzak. Jaarsma: “In de meeste gevallen is er sprake van multiproblematiek waarbij onze huurders al hulp hebben of hulp nodig hebben. Wij zien een toename van verwarde (psychische) personen en van ouderen die te lang zelfstandig blijven wonen. Dit mede als gevolg van de landelijke politiek, waarbij teveel wordt uitgegaan van het hebben van beschikbare kinderen en/of een aanwezig eigen sociaal netwerk.”

Het huisvesten van statushouders levert soms weer een andere problematiek op doordat mensen getraumatiseerd zijn en soms geen Nederlands of Engels spreken, vertelt Jaarsma. Hierdoor blijft er een afstand bestaan met de andere bewoners. Elke vorm van leefbaarheidsproblematiek in en rond de woning wordt dan al snel ingewikkeld.

Geen passend toewijzen op samenstelling van complexen, straten of wijken

De Goede Woning werkt niet aan passend toewijzen op samenstelling van complexen, straten of wijken. Slecht in één complex zijn ze uiterst terughoudend met het plaatsen van mensen waarvan ze weten dat er problemen spelen.

 

 

Neemt het gevoel van onveiligheid af?

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt het gevoel van onveiligheid in Nederland af, maar bij corporaties horen we meer dan eens dat het gevoel van onveiligheid juist toeneemt. Hoe is dat bij De Goede Woning? Dat blijkt te verschillen per wijk. Jaarsma: “Op basis van onderzoeken die we periodiek laten uitvoeren, kennen we de beleving van de bewoners daar waar het gaat om het gevoel van (on)veiligheid. Deze gevoelens lopen overigens niet altijd parallel met feitelijke misdaadgegevens.”

Bij DGW is het in het veld duidelijk merkbaar dat de sfeer in bepaalde wijken veranderd, wij zoeken dan ook de samenwerking met politie, gemeente en hulpverleners om hier gezamenlijk iets aan te doen. Er is sprake van meer (openbare) agressie, waardoor het gevoel van onveiligheid kan toenemen. Door de multiproblematiek wordt de druk van de maatschappij als te veel ervaren en dit kan zich op verschillende manieren uiten. Dit kan zijn agressie maar ook verwaarlozing. Jaarsma: “Als huurders hierop worden aangesproken, wordt dit vaak als vijandig ervaren.”

Een veilige situatie voor bewoners en medewerkers creëren

Door de samenwerking op te zoeken met onder meer hulpenverleners op wijkniveau en gemeentelijk niveau probeert De Goede Woning de huurders te verwijzen naar de juiste hulp om rust te creëren op meerdere levensvlakken. Eigen medewerkers trainen ze door het inkopen van agressietrainingen en cursussen omgaan met verwarde personen. Daarnaast stimuleren ze trainingen naar behoefte van de medewerker op dit vlak. Soms wordt er ook gewerkt met camerabeveiliging en andere vormen van techniek. Vanuit beleid is er echter voor gekozen om juist geen gebruik te maken van toegangscontrolesystemen bij de complexen die zij beheren. DGW probeert het meer te zoeken in het helpen ontwikkelen van de onderlinge relaties tussen bewoners en mensen de weg te wijzen naar de verschillende vormen van hulp.

Jaarsma: “Het zou echter mooi zijn als er op wijkniveau een overleg zou zijn met de betrokken partijen en instanties in de wijk. In Zoetermeer zien wij positieve resultaten naar aanleiding van het tweewekelijks overleg in de wijk Buytenwegh en Meerzicht (dit wordt georganiseerd door de gemeente).”

Ga in gesprek over veiligheid

Direct de veiligheidsoplossing van Intratone ervaren of in gesprek gaan over de invulling van het thema veiligheid binnen jouw corporatie? Intratone staat ook op het Maatschappelijk Vastgoed Event over duurzaamheid van 29 maart.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met en op initiatief van Intratone.