Corporaties lijden aan het Dagobert-Duck-syndroom

Vastgoed / 06 december 2016
Rob van den Broeke
Rob van den Broeke
Directeur-bestuurder, QuaWonen

Als woningcorporaties niet snel meer huurwoningen gaan bouwen, dreigt een strafmaatregel. Dat zei minister Stef Blok (Wonen) vrijdag in een interview in het AD. QuaWonen voelt zich niet aangesproken. De corporatie heeft flink gesneden in de organisatiekosten en kan nu weer versnellen in nieuwbouw, het energiezuiniger maken van woningen en handen aan de wijk.

Minister Blok liet in 2014 weten dat er teveel sociale huurwoningen waren. De sector moest kleiner en terug naar kerntaken, en met dat doel heeft de overheid allerlei maatregelen genomen. De minister zette tegelijkertijd in op liberalisering; er was dringend behoefte aan woningen met een iets hogere huur voor (lagere) middeninkomens. De markt zou hierin voorzien.

Het effect is dat in een paar jaar tijd de sociale huurwoningvoorraad met 200.000 woningen is gedaald (8 procent). Verder heeft het nog tot vorige week geduurd voordat het CPB heeft bevestigd dat het doorstroomsegment niet van de grond komt (Positie van middeninkomens op de woningmarkt).

QuaWonen is blijven doen wat lokaal nodig is

QuaWonen heeft de afgelopen jaren aan knoppen gedraaid om financieel goed gezond te blijven. De belangrijkste knop was de eigen organisatie. Daarnaast zijn we wat terughoudender geworden met extra’s voor huurders. We hebben onze huurverhoging beperkt, zijn blijven bouwen en blijven investeren in energiezuinige maatregelen. En toen er meer financiële ruimte kwam, hebben we in overleg met huurders en gemeenten bepaald waaraan we dat geld gaan besteden. Met als uitkomst 50 miljoen extra voor energiebesparende maatregelen.

Minister Blok heeft ook de speelruimte voor corporaties op het gebied van leefbaarheid beperkt. Terwijl maatschappelijke ontwikkelingen als langer zelfstandig thuis wonen, vergrijzing, uitstroom uit instellingen en het huisvesten van vergunninghouders, vragen om ogen en oren in de wijk. QuaWonen zet daarom 2 buurtbeheerders in, die bewoners aanspreken op schoon, heel en veilig, en die eenzaamheid kunnen signaleren.

Als laatste behoort QuaWonen nu tot de regio Midden-Holland, Stadsregio Rotterdam en Haaglanden. Deze nieuwe indeling geeft ruimte om vraagstukken breder te bekijken. Zo staan corporaties met veel vermogen en een overzichtelijke opgave, tegenover corporaties zonder vermogen maar met een grote opgave. Vaak is er in de steden nu eenmaal een grotere investeringsbehoefte. Volkshuisvestelijk is er veel te winnen als corporaties in samenwerking de opgaven matchen met beschikbaar vermogen. Ook hierin denken we actief mee.

Kortom, de dreigende taal van Blok is niet nodig. Ten eerste niet omdat de ontwikkelingen (mede) een effect zijn van overheidsmaatregelen. Ten tweede omdat er meer corporaties zijn als QuaWonen die gewoon blijven doen wat lokaal nodig is.