‘Leer je personeel omgaan met verwarde huurders’

Maatschappelijk / 27 september 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De instroom en toenemende concentratie van kwetsbare groepen - zoals mensen met verward gedrag - in buurten of complexen heeft Ron van Wonderen, Sr. onderzoeker bij Verwey-Jonker Instituut, gesignaleerd als een belangrijke ontwikkeling binnen de sector. Dit betreft vaak buurten en complexen met kleine en goedkope huurwoningen waar toch al sprake is van een opstapeling van problemen. Denk aan armoede en overlast. Dit geeft problemen voor het samenleven. En wij hebben daar als corporaties mee te kampen.

Uit de ‘Aedes Corporatiemonitor Personen met verward gedrag’ blijkt dat corporaties het vaakst tegenkomen:

 • verwaarlozing en vervuiling van de woning;
 • geluidsoverlast;
 • nachtelijke overlast door bijvoorbeeld paniekaanvallen;
 • agressief gedrag tegen buren;
 • huurachterstand;
 • schade aan de woning en vereenzaming.

Woonconsulenten, verhuurmedewerkers en buurtbeheerders komen verward gedrag bijvoorbeeld tegen aan de balie, als ze langsgaan omdat er klachten over overlast zijn of als ze bij iemand thuiskomen vanwege onderhouds- of renovatieplannen. Soms komt de veiligheid en het welzijn van medewerkers, huurders en omwonenden in het geding.

Maar liefst 80% van de woningcorporaties ziet een toename van verward en agressief gedrag richting medewerkers. En een derde van de woningcorporaties maakte in 2017 incidenten mee waarbij een huurder die ernstig in de war was.

Toolkit ‘Omgaan met verward gedrag’

Het Verwey-Jonker Instituut speelt op deze ontwikkeling in en heeft voor Aedes een toolkit ontwikkeld die corporatiemedewerkers helpt bij de omgang met verward gedrag. Bij het herkennen van en reageren op verward gedrag, het inschakelen van hulpverlening, het aanpakken van eventuele overlast en het handelen tijdens en na crisissituaties. Aedes heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd hiervoor uit te zoeken welke ondersteuning corporatiemedewerkers nodig hebben en dat vervolgens te vertalen in hulpmiddelen.

Veiligheid waarborgen

Van Wonderen: ‘Woningcorporaties moeten de veiligheid van werknemers en omwonenden kunnen waarborgen als het gaat om de omgang met verwarde personen.’ Maar hoe? Corporaties moeten weten wat zij zelf kunnen doen om escalatie te voorkomen, volgens de onderzoeker. ‘Ook kunnen corporaties bijdragen aan een prettig woonklimaat door het bevorderen van wederzijds begrip en contact tussen huurders met verward gedrag en omwonenden. Bijvoorbeeld door problemen bespreekbaar te maken en omwonenden te betrekken bij vroegsignalering en ondersteuning. Ook het belangrijk dat corporaties werken aan leefbare buurten en wijken. Dat kunnen zij onder meer doen door woonoverlast aan te pakken en problemen vroegtijdig te signaleren.’

De belangrijkste praktische tip van de onderzoeker om het wonen te professionaliseren en toe te passen in het strategisch beleid is dan ook professionaliseren van medewerkers. ‘Professionaliseren van medewerkers op het gebied van omgang met huurders met verward gedrag.’

Tips en tricks

Tijdens zijn sessie op het Woon Event bespreekt Ron van Wonderen de belangrijkste tips en tricks van de toolkit ‘Omgaan met verward gedrag’. Daarbij gaat hij in op vragen als:

 • Wat zijn mogelijke oorzaken van verward gedrag?
 • Hoe reageer je als een huurder een psychose heeft?
 • Waar kan je met signalen terecht?
 • Wat zijn de uitgangspunten van de nieuwe privacywetgeving?
 • Hoe betrek je buurtbewoners?

Wil je hierbij aanwezig zijn? Bestel hier je toegangskaart (gratis met een lidmaatschap) voor ‘Woon Event: Professionaliseer het wonen’.