Passend toewijzen? Segregatie dreigt!

Corporatie / 03 augustus 2017
Henk van Dijk
Henk van Dijk
Senior consultant, Enserve

“Platform31 krijgt van steeds meer partners het signaal dat de segregatie en de concentratie van kwetsbare groepen toeneemt in wijken met voornamelijk corporatiebezit” schrijft algemeen directeur Hamit Karakus van dit kenniscentrum in zijn column van 1 juni.

Deze bevindingen worden ondersteund door een analyse die Enserve heeft gemaakt. Daarbij is onderzocht aan welke inkomensgroepen in de woningmarktregio Arnhem-Nijmegen een woning werd verhuurd in de diverse wijken en gemeenten in deze regio.

Minder woningen verhuurd aan inkomen tot het minimum

Om de effecten van passend toewijzen op de verhuringen naar inkomensgroepen in wijken in kaart te brengen, zijn gegevens van 2015 en 2016 met elkaar vergeleken. In de eerste plaats valt op dat er aan huishoudens met een inkomen tot het minimum in 2016 minder woningen zijn verhuurd. Hun aandeel in de verhuringen voor de gehele regio daalt van 59% naar 56%. Des te opvallender is het dat er een aantal wijken is waar dit percentage in 2016 juist is gestegen.

In het centrum van Groesbeek bijvoorbeeld, stijgt het aandeel woningen verhuurd aan de laagste inkomens van 41% in naar 67%. Ook in de gemeente Malden (ten zuiden van Nijmegen) stijgen de verhuringen aan de laagste inkomensgroep van 61% naar 77%. Voor een deel bestaat deze groep uit statushouders. Hun aandeel in de verhuringen in Malden loopt op van 12% in 2015 naar 30% in 2016.

Daar tegenover staan wijken die sinds de invoering van passend toewijzen veel minder toegankelijk zijn geworden voor huishoudens met de laagste inkomens. In een Vinexwijk als de Schuytgraaf (gemeente Arnhem) met veel relatief dure nieuwbouw, daalt het percentage woningen verhuurd aan de laagste inkomensgroep van 57% naar 32%. Maar ook in een dorp als Oosterbeek neemt het aantal woningen verhuurd aan de laagste inkomens af van 75% naar 35%.

Hoe zit het met de hogere inkomens?

De analyse van de instroom van hogere inkomens vertoont eveneens grote verschillen tussen de wijken. Zo kreeg de wijk Stegeslag in de gemeente Zevenaar 38% nieuwe huurders met een relatief hoog inkomen (tussen de grens van de doelgroep en de Europagrens) in 2016 terwijl de Bloemenwijk in de gemeente Montferland slechts 4% uit deze inkomensgroep huisvestte.

Als deze trends zich in de komende jaren voortzetten, dan is duidelijk dat passend toewijzen inderdaad de segregatie laat toenemen.

_______________________________________________

Je voorbereiden op de corporatie van de toekomst? Meld je aan voor: