Waarvoor kun jij de nieuwe bestuursvoorzitter van Woonbron wakker bellen? Leer Richard Sitton kennen!

Corporatie / 06 augustus 2018
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Exclusief! Alleen bij CorporatieNL, een interview vers van de pers met Richard Sitton. Ik heb de nieuwe bestuursvoorzitter van een van de grootste corporaties een aantal vragen gesteld. Je herkent onze belangrijkste thema's daarin: duurzaamheid, digitalisering en de klant. Waar kun je de bestuursvoorzitter van Woonbron voor wakker bellen, voor welke grote opdrachten staat de organisatie, welke gevolgen van het klimaatakkoord voorziet hij voor Woonbron, wat zijn de kansen voor Woonbron op het gebied van digitalisering en hoe realiseert de corporatie de energietransitie? Lees snel verder!

Toekomstblik

Woonbron heeft de afgelopen jaren voor enorme opdrachten gestaan. Zowel door het verleden als door de gevolgen van nieuwe wetgeving en veranderingen in de maatschappij. Voor welke grote opdrachten staat de organisatie volgens jou in de komende jaren?

Richard Sitton: “Onze organisatie staat er goed voor, we zijn financieel gezond en zijn duidelijk gericht op onze kerntaak. De nieuwe wetgeving hebben we voortvarend geïmplementeerd. Voor de komende jaren ligt onze focus op het verbeteren van onze woningkwaliteit. Zowel de technische kwaliteit als de door de klant ervaren woonkwaliteit willen we duidelijk verbeteren. Onze nieuwe bedrijfsstrategie is daarop gericht. Daar hoort nadrukkelijk ook de verduurzaming bij die we op diverse manieren bij onderhoud en renovatie invullen. Tot slot zijn we sterk gericht op wat wij ‘beheerkracht’ noemen: onze huurders moeten prettig kunnen wonen in onze complexen en dat vereist dat we investeren in schoon, heel en veilig. Zeker met de uitstroom uit zorginstellingen en de toename van te huisvesten bijzondere doelgroepen lukt dat niet vanzelf. Daarom hebben we veel aandacht voor het tegengaan van woonoverlast.”

Klimaatakkoord

In het onlangs gepresenteerde klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor corporaties. Woonbron is zelf al langere tijd bezig met veel initiatieven op het gebied van verduurzamen. Gaan de afspraken uit het klimaatakkoord ver genoeg of is het wel mooi zo voor Woonbron? En welke gevolgen voorzie je voor Woonbron, wat moet anders, beter of meer?

“Het eerste dat wij ons als corporatiesector dienen af te vragen is: waar zijn wij van? Vanuit onze oorsprong staat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van voldoende woningen voor onze bewoners voorop. Dat houdt mijns inziens in dat de uitdagingen op het terrein van duurzaamheid deze niet in de weg mogen staan, dan wel onder druk zetten.”

“De afspraken in het klimaatakkoord zijn zeer ambitieus. Gemiddeld kan de corporatiesector dat wel aan, blijkt uit berekeningen. Maar dan komen de 2 benoemde punten van beschikbaarheid en betaalbaarheid wel in het gedrang. Dit speelt nog veel meer voor die corporaties waarvan de financiële spankracht en de specifieke kenmerken van de woningvoorraad kritischer zijn dan van de ‘gemiddelde’ corporatie.”

“Voor Woonbron geldt dat het een vrij oud woningbestand heeft, met een relatief matige duurzaamheidsscore. Gecombineerd met onze zeer beperkte extra investeringsruimte betekent dit dat we onvoldoende middelen hebben om de hele voorraad CO2-neutraal te maken in 2050. We kijken daarom hoe we zo slim mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten de verduurzaming van onze woningen kunnen versnellen. In 2 van onze gemeenten – Rotterdam en Dordrecht – lijkt het kansrijk om forse aantallen woningen aan te sluiten op het warmtenet. Mogelijk zal Delft ook in warmte investeren. Dan hebben we in ieder geval mogelijkheden om snel winst te boeken. Uitgangspunt voor ons blijft dat we behoedzaam en zorgvuldig keuzes maken voor duurzaamheid, zodat het geld van onze huurders niet verloren gaat in projecten waarmee je nu voorop loopt, maar die in de toekomst een te groot beslag op onze financiën blijken te hebben.”

 

“Daarbij nog een persoonlijke noot: als je leest dat alleen voor de corporatiesector 108 miljard euro nodig is voor het behalen van haar bijdrage aan de CO2-doelstelling per 2050 en je beseft dat daarmee een bijdrage van minder dan 5% op de totale landelijk te behalen CO2-doelstelling wordt geleverd, dan kan ik alleen concluderen dat er daarmee niet erg efficiënt wordt omgegaan met de beschikbare middelen. En dan druk ik mij erg mild uit.”

Energietransitie

Voor de energietransitie is samenwerking nodig met veel verschillende externe partijen die elk hun eigen expertise en belang hebben. Vanuit gemeenten, energiebedrijven en ook andere corporaties horen we nogal eens dat de grootste uitdaging zit in het samenwerken. Dat kan lastig zijn. Hoe ga je ervoor zorgen dat Woonbron samen met partners de energietransitie zo goed mogelijk realiseert?

“We werken al volop samen aan de energietransitie. Met de leveranciers van warmte, de gemeenten, netbeheerders én onze huurdersvertegenwoordiging wordt al volop samengewerkt aan de nodige stappen. We hebben ook de afgelopen jaren volop deelgenomen aan belangrijke samenwerkingsverbanden en netwerken. Dat biedt een sterke basis voor de opgave waar we voor staan. De grootste uitdaging is om met elkaar écht samen te werken. Als partijen alleen vanuit hun eigen belang blijven redeneren, komen we niet verder. Sterke regie in de energietransitie is dan ook van belang en dit lijkt bij uitstek een rol voor de gemeenten. Wij ondersteunen dat door daar nauw bij betrokken te zijn en onze verantwoordelijkheid te nemen.”

Digitalisering

De digitale ontwikkeling gaan razendsnel. Naast verplichtingen zoals AVG en SBR schept het ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening, gebruik van data of het ondersteunen van medewerkers. Waar zie jij met name kansen voor Woonbron op het gebied van digitalisering?

“Onze eerste zorg is dat onze eigen ICT goed werkt, de gegevens kloppen en we er veilig mee omgaan. Daar hebben we recent een nieuwe strategie en een programma voor opgezet. We hebben vorig jaar een privacy-officer benoemd die waakt over de veiligheid van de gegevens van onze huurders en medewerkers. Voor onze bewoners hebben we de afgelopen jaren al grote stappen gezet in de digitale bereikbaarheid; we zien dat dit nu zelfs sneller opgepakt wordt dan gedacht. Onder andere doordat huurders 24 uur per dag, op momenten dat het hen uitkomt, met ons kunnen communiceren, krijgen we hoge cijfers voor onze dienstverlening.”

“Voor de toekomst wordt van belang dat huizen ook steeds digitaler worden. We zijn hierin geen koploper, omdat van diverse zaken nog niet duidelijk is welke kant de ontwikkelingen opgaan of hoe het van meerwaarde kan zijn voor onze huurders. We volgen de ontwikkelingen echter nauwlettend.”

Passie

Tot slot. Iedere bestuurder heeft zijn passie. Waarvoor mogen andere corporatiebestuurders jou altijd uit bed bellen?

“Als het om mijn werk gaat, dan kenmerkt mijn gehele carrière zich door de passie voor de klant. Als je werkt voor een woningcorporatie moet je echt iets willen betekenen voor mensen die in een moeilijke situatie verkeren. Daar het verschil voor kunnen maken, geeft energie en is voor mij de drijfveer om bij een corporatie actief te zijn.”

____

Ook voorbereid zijn op de corporatie van de toekomst? Bestel hier je toegangskaart (gratis met een lidmaatschap) voor het ‘Woon Event: Professionaliseer het wonen’ of volg een van onze trainingen met maatschappelijk thema.

 

Bron foto: Woonbron.