Wat is een nevenactiviteit?

Corporatie / 17 januari 2019
Claudia Siewers
Claudia Siewers
Bestuurssecretaris | Vastgoedjurist | Complianceofficer, Woonbron

Wat is een nevenactiviteit? Een brede maatschappelijke interesse en een groot netwerk leveren altijd nevenactiviteiten op. Maar wat mag wel en wat mag niet? Ik probeer een paar zaken op een rij te zetten.

Nevenactiviteiten voor de bestuurder

Wat mag wel en wat mag niet. Er zijn in ieder geval genoeg regels om aan te denken. Let op: er zijn verschillende regelingen voor bestuurders en voor commissarissen. In dit artikel lees je meer over de nevenactiviteiten voor bestuurders.

Woningwet

In de Woningwet staan onverenigbaarheden voor bestuurders (art. 25) en commissarissen (art. 30). Er is een verschil tussen wat onverenigbaar is en wat onwenselijk is. Over onwenselijke nevenactiviteiten moet een goed gesprek gevoerd worden. Over onverenigbaarheden hoeft niet gesproken te worden, die combinatie is immers niet mogelijk.

Krachtens art. 25 lid 6 mag wel gecombineerd worden als het gaat om een “dochtermaatschappij” of een “op het maatschappelijke belang gerichte werkzaamheden verricht, de raad van toezicht met dat lidmaatschap heeft ingestemd en, indien van toepassing, is voldaan aan de door de raad van toezicht daarbij gestelde voorwaarden”. Het maatschappelijk belang wordt nergens toegelicht. Dat blijft dus een beetje aftasten en zelf interpreteren.

TI of in persoon?

Ik zou overigens niet adviseren om een bestuurder persoonlijk bestuurder te maken van een dochtermaatschappij. Het ligt meer voor de hand om de Toegelaten Instelling zelf bestuurder te maken. De rol wordt dan vervuld door de bestuurder. Als de TI bestuurder is, let dan wel op het uitbrengen van de stemmen. De steminstructie moet dan in de TI geagendeerd worden.

Qualitate qua?

Dat wil zeggen of de nevenactiviteit verbonden is aan de TI of juist aan de persoon die in het bestuur zit. Een lidmaatschap q.q. blijft bij het einde van de dienstbetrekking bij de TI. Is iemand lid zonder last of ruggespraak of juist niet?

Raad van Commissarissen

De RvC geeft toestemming voor de vervulling van een nevenactiviteit. Bij de beoordeling van het verzoek houdt de RvC rekening met wet- en regelgeving. Een kader kan behulpzaam zijn. In zo’n kader kunnen de volgende punten genoemd worden:

  • Tijdbelasting
  • Is er een vergoeding voor de nevenactiviteit? Zo ja, wie incasseert de vergoeding? De TI of de bestuurder zelf? Houd er rekening mee dat in sommige gevallen de vergoeding opgeteld moet worden bij het bestuurderssalaris voor de berekening van de WNT
  • Mogelijkheid tot belangenverstrengeling
  • Beslag leggen op de beschikbare tijd van de bestuurder
  • Is de nevenactiviteit qualitate qua of niet?

Bij het schrijven van het kader adviseer ik om rekening te houden met wat bepaald is in art. 2.5. CAO Woondiensten. Dit zijn de eisen zoals die gelden voor alle werknemers van de TI. De eisen voor een bestuurder dienen gelijk te zijn aan die voor de rest van het personeel.

Jaarlijks overzicht

Alle nevenactiviteiten worden ieder jaar opgenomen in een overzicht bij de jaarrekening in verband met de transparantie. Bij grotere organisaties kan het behulpzaam zijn, om ook van het hoger management jaarlijks in kaart te brengen wie welke nevenactiviteit heeft.

Conclusie

Het vervullen van een nevenactiviteit is een verrijking van het bestuurlijk vermogen. Wel moet gedacht worden aan een paar randvoorwaarden. Vooraf een paar zaken met elkaar bespreken kan veel onduidelijkheid achteraf vermijden.