Leergang Wonen en Zorg

Maatschappelijk
1 Datum
3495,-
Details
Datum Kosten Locatie

Er vinden allerlei ontwikkelingen plaats op het gebied van Wonen en Zorg. De verandering in regels, toenemende druk vanuit zorgdoelgroepen en de opkomst van slimme technologie zorgen ervoor dat het bezit van de corporatie verandert en financiële risico’s toenemen. Meer nadruk op de woonfunctie vraagt om intensievere samenwerking tussen corporatie, gemeente en zorgorganisatie. Om tegemoet te komen aan de veranderende vraag is een gedegen aanpak nodig. Deze praktisch gerichte leergang helpt deelnemers bij het vormgeven van hun aanpak voor wonen en zorg in de vorm van een fasedocument.

Doel/missie

Aan het eind van de leergang hebben de deelnemers een fasedocument ontwikkeld waarmee hun organisatie de volgende stap kan zetten op het gebied van wonen en zorg.

Trainingsdata

De sessies vinden om de 3-4 weken plaats. De data zijn als volgt:

Sessie 1: 10 oktober 2017
Sessie 2: 31 oktober 2017
Sessie 3: 16 november 2017
Sessie 4: 07 december 2017
Terugkomdag: n.t.b.

Programma (onder voorbehoud van wijzigingen)

Tijd Onderwerp
Digitale intake
Sessie 1: Trends en ontwikkelingen
Sessie 2: Vraag en aanbod
Sessie 3: Aanpak
Sessie 4: Afronding fasedocument
Terugkomdag (ongeveer 6 maanden later)

Trainers en sprekers*

Martin Bleijenburg
Martin BleijenburgProgrammaleider

Senior adviseur/ Partner, Companen Advies

Expert in Woningmarkt en Leefomgeving: Woonvisie, Prestatieafspraken, Wonen, Welzijn en Zorg, Strategisch Voorraadbeleid, Betaalbaarheid, Duurzaamheid. Martin is ook tevens trainer van 'Handelen als zorgcorporatie'.

Laura Seckel
Laura SeckelTrainer

Senior adviseur vastgoed & facilitair bij AAG

Door zowel de organisatie als de omgeving te betrekken en met elkaar te verbinden, help ik concepten te ontwikkelen die echt aansluiten op de ambities van de organisatie en tegelijkertijd inspelen op de vraag en ontwikkelingen in de markt. Dat doe ik onder andere door te analyseren wat zij echt belangrijk vinden, wat hen drijft en motiveert, wat hun voorkeuren zijn en hun houding en gedrag in relatie tot de organisatie, een locatie of het vastgoed. Uiteindelijk gaat het er om dat het concept of plan ook te realiseren is, dus toets ik het geheel ook op haalbaarheid vanuit financieel, vastgoed, facilitair of organisatorisch oogpunt. Zo help ik zorgorganisaties en woningcorporaties om klantgerichte, onderscheidende concepten te ontwikkelen die waarde creëren voor klanten én de organisatie. Het geeft iedere keer veel voldoening wanneer we samen een visie, concept of plan hebben ontwikkeld waar de organisatie de toekomst mee in kan.

Wybren Bakker
Wybren BakkerSpreker

(interim) bestuurder | strategisch adviseur | coach | toezichthouder

(Zorg)bestuurder en politicus die strategisch en passievol ook buiten de reguliere kaders zoekt naar innovatieve vormen van samenwerking om klanten de best mogelijk diensten te bieden. Ook als je minder vitaal bent of zorg nodig hebt is er recht op goed wonen. Stap uit de regels en volg je hart.
Blije klanten en professionals ontstaan als met gebruikers nieuwe woon- , zorg- en welzijnsdiensten tot stand komen.

Johan Koning
Johan KoningFacilitator

Eigenaar SpeelCreatie

Het is de passie van Johan Koning om mensen te verbinden en samen verder te brengen. Communicatie is hierbij essentieel. Als facilitator van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode past hij creatieve hulpmiddelen toe in de communicatie binnen teams en organisaties. Hiermee creëert hij een prettig klimaat waarin inzichten en ideeën snel en efficiënt gedeeld worden. En waarin snel gezamenlijke antwoorden gevonden worden op complexe vraagstukken

Jan van der Spek
Jan van der SpekSpreker

Directeur-bestuurder van een woningcorporatie en toezichthouder in de ouderenzorg

Ik wil dienstbaar zijn in een organisatie die vanuit haar eigen authenticiteit, idealen en inspiratie, binnen haar mogelijkheden, waarde toevoegt aan de kwaliteit van wonen en leven van mensen. En dan in het bijzonder voorrang verlenen aan de woonbehoefte van mensen die ondersteuning nodig hebben.

Hendrik Damen
Hendrik DamenSpreker

Drs. H.L.C. (Hendrik) Damen RA

Mijn expertise ligt op het snijvlak van gemeenten, sociaal domein en woningcorporaties. Door de decentralisatie in het sociaal domein zijn gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen gedwongen om met elkaar aan tafel te gaan. Als adviseur en openbaar accountant in zowel de publieke als de private sector heb ik ervaren dat samenwerking lang niet altijd soepel verloopt, zeker nu de verhoudingen behoorlijk zijn veranderd, waarbij de gemeente de regie voert. Ik zal vanuit de regierol van de gemeente de verbinding met de overige partijen de revue laten passeren.

Wim G. Kromwijk
Wim G. KromwijkSpreker

Directeur LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie)

Wim G. Kromwijk is vanuit diverse invalshoeken intensief betrokken bij de vraagkant van woonzorgconsumenten, met name senioren.
LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin! Wim G. Kromwijk licht zijn ervaringen met co-creatie voor Langer Comfortabel Wonen toe.

Inhoud van de trainingssessies

Voorafgaand aan de leergang wordt gekeken in welke fase de organisatie zich bevindt middels een digitale intake. Dit zorgt ervoor dat iedere deelnemer een voor hem/haar relevant fasedocument kan ontwikkelen.

De leergang bestaat uit veel interactie. Een deel theorie, praktijkvoorbeelden en onderlinge discussie. De deelnemers toetsen de opgedane kennis in hun eigen organisatie door te kijken wat zij op korte termijn kunnen toepassen. Het conceptprogramma ziet er als volgt uit:

Sessie 1: Trends en ontwikkelingen*

 • Wet en regelgeving (financiering, decentralisatie, participatiewet, jeugdwet)
 • Bevolkingsontwikkeling en ontwikkelingen in de zorg
 • Van solo beleid naar samenwerking
 • De inzet van technologie en big data
 • Individualisering
 • De gevolgen voor de corporatie

* Zie het programma van het congres Wonen en Zorg op 10 oktober. Hier zal de eerste sessie plaatsvinden.

Sessie 2: Vraag en aanbod

 • Vraaganalyse
 • Aanbod analyse: Hoe verhoud zich dit tot de markt?
 • De verschillen in ‘het wonen van morgen’ tussen stad en platteland.
 • Resultaat: Marktanalyse Wonen en Zorg

Sessie 3: Aanpak

 • Strategie, innovatie en nieuwe samenwerkingsvormen
 • Verbinding met gemeenten
 • Driehoek van vertrouwen: Vastgoed & Wonen, Welzijn, Zorg
 • Case: de jongere oudere. Enerzijds zijn er de ‘kwetsbare ouderen/risicogroepen’ en anderzijds de ‘zilveren kracht/vitale ouderen’. Beide groepen vragen om een andere aanpak.

Sessie 4: Afronding fasedocument

 • Aanpak verder uitwerken
 • Tips en praktijkvoorbeelden
 • In de middag: fasedocument presenteren

Sessie 5: Terugkomdag

Na afronding van de leergang wordt de groep uitgenodigd om in een ochtend de laatste ontwikkelingen bij hun eigen corporatie te bespreken.
Wat zijn de successen? Hoe gaan ze verder?

Voor wie?

Deze leergang richting zich vooral op het middenmanagement dat te maken heeft met Vastgoed en Wonen. De functionarissen die daarbinnen tot de doelgroep behoren zijn: Ontwikkelmanagers, Managers Vastgoed, Managers Wonen, Strategisch Adviseurs, Teammanagers Verhuur, Senior Consulenten, Projectleiders op gebied van Sociaal of Vastgoed.

Wil jij aan de slag? Meld je dan aan door te klikken op de knop ‘deelnemen’