Leden Werkgroep Kracht van Kwetsbaarheid – 2020/21

Vacature / CorporatieNL

Zijn jouw organisatie en collega’s al klaar voor de toename van het aantal kwetsbare bewoners? Want je werkdruk neemt toe omdat je met steeds meer kwetsbaren te maken krijgt. Voorkom dat dit een te groot probleem wordt en bekijk het van de andere kant. Want kwetsbaren bieden ook een kans om de druk te verlagen en je dienstverlening beter te maken. Maar dan moet je de organisatie daar wel op aanpassen. Hoe ziet de corporatie eruit die van de toename van kwetsbaren een kans maakt?

Analyse

Bijna de helft (47%) van alle corporatiemedewerkers zegt dat collega’s last hebben van stress of burn-out als gevolg van het omgaan met kwetsbare groepen. Tegelijk zegt 15% daar zelf last van te hebben. Bij 85% is de mate waarin zij met kwetsbare groepen te maken heeft gekregen de afgelopen jaren gestegen. En een groot deel zegt dat de eigen organisatie nog helemaal niet klaar voor is voor deze toename. Deze cijfers blijken uit het onderzoek van CorporatieNL in 2020 onder alle corporaties.

Op termijn is deze ontwikkeling niet houdbaar. Wat te doen? Meer mensen inzetten met dezelfde aanpak of anders gaan werken? Feit is dat de eigen organisatie afgestemd moet worden op de toename van kwetsbaren en op de toenemende complexiteit van de problematiek.

Probleemomschrijving

De corporatie en haar medewerkers staan onder toenemende druk omdat er steeds meer kwetsbare bewoners zijn. Dit leidt tot stress en uitval van medewerkers waardoor het probleem alleen maar groter wordt. Naast nieuwe werkwijzen zijn ook andere organisatievormen nodig.

Oplossingsrichtingen

Als we niets doen dan neemt de druk op de corporatie enorm toe. Steeds meer kwetsbaren stellen steeds hogere eisen aan de corporatie. Samenwerkingspartners zoals gemeenten en zorg kijken meer naar de corporatie om het probleem op te lossen omdat zij nauwelijks meer in staat zijn om dat zelf te doen.

Er ligt juist nu een kans om de corporatie anders te organiseren. Is het huidige organisatiemodel nog wel van deze tijd, moeten we het takenpakket uitbreiden en anders laten financieren, behoren wijkteams tot het verleden of ligt hier de toekomst? Het is tijd voor vernieuwing in de organisatie van de corporatie.

Opdracht

Bedenk wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers aan te kunnen. Beschrijf de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen.

Zorg ervoor dat de gekozen oplossing past binnen de volgende kaders:

 1. Haalbaar zonder extra middelen (personeel, geld, wetgeving)
 2. Minder druk op organisatie en medewerkers
 3. Realistisch en toekomstbestendig
 4. Voor de sector innovatieve organisatievormen en/of aanpakken

Werkgroep

Om tot een integrale aanpak te komen stellen we een multidisciplinaire werkgroep samen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren:

 1. Corporaties (groot, middel, klein) omdat zij probleemhouder zijn
 2. Gemeenten (groot, middel) omdat zij partner zijn
 3. Zorg (intramuraal, extramuraal) omdat zij ook partner zijn
 4. Advisering, vanwege de brede kijk op de problematiek en praktijkmodellen
 5. Wetenschap/onderwijs, vanwege de kennis van methoden en technieken
 6. Juridisch, vanwege kennis van de regels
 7. ICT, vanwege de kennis van technologie
 8. Markt, vanwege de praktijkkennis van problematiek

De werkgroep staat onder voorzitterschap van een ervaren adviseur, deze is van nature gewend om de voortgang en deadlines te bewaken.

Werkwijze

De werkgroep vergadert elk kwartaal op een centrale locatie in Nederland of via een videoverbinding. Zij wordt daartoe uitgenodigd door de voorzitter. Een vergadering duurt 2 uur. Deelnemers hebben vooraf nagedacht en/of zaken uitgezocht voor de vergadering.

Van deelnemers verwachten we een actieve bijdrage aan de werkgroep, serieuze inspanning, inleveren van huiswerk en aanwezigheid bij elke bijeenkomst. Wellicht ten overvloede melden we dat het de voorzitter vrijstaat om in het belang van de hele werkgroep deelnemers te vervangen als de inzet, aanwezige kennis of andere omstandigheden daarom vragen.

Presentatie resultaten

De werkgroep presenteert haar bevindingen op het event De Kracht van Kwetsbaarheid van 2021. Tussentijds publiceert zij elk kwartaal over haar voortgang.

Meer informatie en aanmelden

Heb je interesse om deel te nemen aan deze werkgroep? Reageer dan via onderstaande button. Vermeld wat je relevante achtergrond is en waarom je mee wilt doen aan deze werkgroep.