Twee vacatures lid RVC (m/v) – Woningbeheer De Vooruitgang

Vacature / Stichting Woningbeheer de Vooruitgang

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang (´De Vooruitgang’) is een lokaal verankerde woningcorporatie in de gemeente Edam-Volendam en heeft circa 1150 woningen in eigendom. Belangrijke speerpunten voor De Vooruitgang de aankomende jaren zijn het zorgdragen voor betaalbare en passende huisvesting voor onze doelgroep, het investeren in nieuwbouw en duurzaamheid en het zijn van een partner in de netwerksamenleving.
Toezicht op het bestuur van en de algemene gang van zaken binnen De Vooruitgang wordt gehouden door de Raad van Commissarissen (‘RvC’). De RvC staat daarnaast het bestuur met raad en daad terzijde. De Vooruitgang is – door het aflopen van de maximale zittingstermijn van twee leden van de RvC – op zoek naar twee nieuwe enthousiaste (m/v) leden die met passie voor volkshuisvesting en toezichthouden deze functies per 1 juli 2018 gaan invullen.
Gezocht worden:
- een lid van de RvC met aandachtsgebied Financieel & Treasury en
- een lid van de RvC met aandachtsgebied Juridisch.

Functie-inhoud

Elk lid van de RvC dient te beschikken over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten, waarbij inhoudelijke discussies niet uit de weg worden gegaan. Tevens dient elk lid in staat te zijn om op hoofdlijnen het totale beleid kritisch te kunnen beoordelen. Naast het aanwezig zijn bij periodieke vergaderingen met het bestuur (4 á 5 keer per jaar) hebben de leden onderling regelmatig contact over vraagstukken en vergaderen daarnaast samen indien dit noodzakelijk wordt geacht. Voor een uitgebreide beschrijving van de taken en werkwijze van de RvC wordt verwezen naar het Reglement Raad van Commissarissen, te vinden op de website van De Vooruitgang http://www.devooruitgang.com/reglement-raad-van-commissarissen/.

Het betreft een parttime-functie.

Gewenste deskundigheden en ervaring (van toepassing op beide posities)

 • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten, heeft een duidelijk analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken scheiden;
 • heeft een visie op de rol van woningcorporaties in relatie tot de maatschappelijke opgaven en op maatschappelijke ontwikkelingen die zich afspelen in de woningcorporatiesector in het algemeen en in het volkshuisvestelijk en sociaal domein in het bijzonder;
 • heeft inlevingsvermogen in en kennis van de verwachtingen van de belanghouders van woningcorporaties (o.a. bewoners, woningzoekenden, huurdersorganisatie, de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties);
 • heeft een relevant netwerk binnen de (lokale) gemeenschap en kan daardoor maatschappelijke en volkshuisvestelijke ontwikkelingen vroegtijdig signaleren;
 • het hebben van een duidelijke oriëntatie op de omgeving en het werkgebied van de woningcorporatie;
 • is zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de rol van toezichthouder van een woningcorporatie;
 • heeft gevoel voor politieke verhoudingen, beschikt over een breed maatschappelijk inzicht en goede relationele en communicatieve vaardigheden;
 • is bij voorkeur Universitair/HBO geschoold.

Specifieke eisen voor het profiel Financieel & Treasury

 • heeft bewezen kennis van en ervaring op het terrein van financiën & control en vervult vanuit deze hoedanigheid een rol als kritische sparringpartner richting de bestuurder en het beleidsteam van De Vooruitgang;
 • heeft kennis en inzicht ten aanzien van waarderingsvraagstukken en vraagstukken betreffende de financiële continuïteit, en weet deze in het licht van de maatschappelijke doelstelling van De Vooruitgang te plaatsen (presteren naar vermogen);
 • heeft interesse in en kennis van de financieel-economische en fiscale vraagstukken die zich binnen De Vooruitgang, sectoraal en landelijk afspelen;
 • heeft inzicht in vraagstukken op het terrein van treasury en risicomanagement op het bedrijfsniveau van De Vooruitgang;
 • heeft inzicht in de specifieke eisen die aan de continuïteit van woningcorporaties gesteld worden door externe toezichthouders als de Autoriteit woningcorporaties (Aw), het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de accountant;
 • kan investeringsbeslissingen beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s;
 • kan samen met de overige leden van de RvC als opdrachtgever fungeren van de accountant voor De Vooruitgang.

Specifieke eisen voor het profiel Juridisch

 • heeft bewezen kennis van en ervaring met compliance en juridische vraagstukken en vervult vanuit deze hoedanigheid een rol als kritische sparringpartner richting de bestuurder en het beleidsteam van De Vooruitgang;
 • heeft kennis van de toepassing van de wet- en regelgeving voor woningcorporaties en heeft vanuit deze hoedanigheid affiniteit met huurrecht, contractvorming, aanbestedingen en procesrecht;
 • heeft inzicht in de juridische implicaties van nieuwe ontwikkelingen in de woningcorporatiesector;
 • is in staat om voorgenomen besluiten van het bestuur juridisch te beoordelen op haalbaarheid en mogelijke risico’s.

Het lidmaatschap van de RvC kent een aantal onverenigbaarheden. Meer hierover is te vinden op de site http://www.vtw.nl/onverenigbaarheden-corporatiecommissaris. Elke commissaris bij De Vooruitgang is verplicht jaarlijks te voldoen aan de eisen die worden gesteld inzake permanente educatie. Meer hierover is te vinden op de site http://www.vtw.nl/permanente-educatie-commissarissen.

Leden van de RvC worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. De honorering wordt jaarlijks vastgesteld en sluit aan bij de ter zake geldende wettelijke bepalingen. De vergoeding over 2017 bedraagt € 5.000,- bruto.

De Vooruitgang dient een voorgenomen benoeming van een commissaris voor een zienswijze van de minister voor te leggen aan de Aw. De Aw voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit en proper toets’) van de beoogde kandidaat uit onder meer op basis van een doorlopen werving- en selectietraject, een door de beoogde kandidaat in te vullen betrouwbaarheidsformulier en een door de kandidaat voor deze functie te verkrijgen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Meer informatie is te vinden op de site https://www.ilent.nl/onderwerpen/goedkeuringen-autoriteit-woningcorporaties/toets-geschiktheid-en-betrouwbaarheid-bestuurders-en-commissarissen.

Gezien de huidige samenstelling van de RvC zouden wij sollicitaties van vrouwelijke geïnteresseerden en geïnteresseerden woonachtig buiten de gemeente Edam-Volendam ook zeer op prijs stellen.