Algemene Voorwaarden CorporatieNL Lidmaatschap

1. Lidmaatschap CorporatieNL
1.1 Een aanmelding voor het CorporatieNL lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan.

1.2 CorporatieNL organiseert congressen, seminars, trainingen, leergangen en webinars exclusief voor leden. Wil je (nog) geen lid worden, maar wel deelnemen aan één van onze kennissessies? Hiervoor gelden de gewone aanmeldprocedures en kosten voor onze activiteiten.

2. Duur en Opzeggen
2.1 Leden gaan een overeenkomst aan voor de duur van minimaal 1 kalenderjaar (01 januari t/m 31 december) met vele voordelen. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging.

2.2 Gedurende de lidmaatschapsperiode kun je op ieder gewenst moment opzeggen, maar vindt geen restitutie plaats voor de resterende maanden.
Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd, minimaal 2 maanden voor het einde van de abonnementsperiode. Stuur jouw opzegging o.v.v. ‘opzeggen lidmaatschap’ naar KlantSupport (klantsupport@corporatienl.nl). Je ontvangt van ons een bevestiging. Let op! Pas nadat je van ons de bevestiging hebt ontvangen is de opzegging definitief.

3. Deelname aan activiteiten verzetten
Indien je jouw deelname wilt verzetten naar een andere bijeenkomst, dan kan dat kosteloos tot 4 weken voor aanvang aan de bijeenkomst. Verzetten moet schriftelijk via klantsupport@corporatienl.nl. Na deze termijn geldt een toeslag van € 100 i.v.m. de reeds gemaakte kosten.

4. Annuleringsvoorwaarden
Na het verstrijken van de opzegtermijn als bedoeld in 2.2. wordt het lidmaatschap verlengd voor een nieuw kalenderjaar.

5. Betaling
5.1 Leden ontvangen een factuur voor deelname aan het lidmaatschap, voor een heel kalenderjaar.

5.2 De gestuurde factuur dient binnen de gestelde betalingstermijn van 30 dagen te worden voldaan.

6. Prijzen
Prijzen genoemd op onze internetsite zijn bindend en exclusief BTW. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

7. Intellectueel eigendom en toegangsrechten
Het CorporatieNL Lidmaatschap kan niet doorverkocht worden door leden aan leden. Leden mogen content niet openbaar maken, verhuren of verkopen. De auteurs en copy rechten zijn eigendom van CorporatieNL. Het is leden tevens niet toegestaan toegangsgegevens tot de digitale omgeving van CorporatieNL behorende bij het lidmaatschap aan derden te verstrekken. Deze gegevens zijn persoonsgebonden en dienen alleen door het CorporatieNL leden te worden gebruikt.

8. Aansprakelijkheid
CorporatieNL en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade afkomstig uit publicaties en/of extra voordelen uit het CorporatieNL Lidmaatschap.

9. Klachten
Je klacht kun je per e-mail, schriftelijk of telefonisch indienen. Vermeld daarbij de datum, plaats, onderwerp en de situatie waarop de klacht betrekking heeft. Voeg bovendien je voorstel voor een passende oplossing bij. De directie van CorporatieNL zal binnen vier werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en zorgt ervoor dat je klacht uiterlijk binnen vier weken is afgehandeld. Mocht er onverhoopt een langere termijn nodig zijn om nader onderzoek te doen dan word je daarvan binnen drie weken op de hoogte gesteld met vermelding van de reden van uitstel en een indicatie van wanneer CorporatieNL verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Indien de klacht betrekking heeft op een trainer, adviseur of onderzoeker dan zal contact worden opgenomen met de betreffende functionaris. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van je klacht.
Zie onder punt 9 de contactgegevens.

10. Contact
Indien je vragen hebt over je lidmaatschap kun je contact opnemen met KlantSupport van CorporatieNL via het e-mail adres klantsupport@corporatienl.nl of telefonisch via 088 04 555 00.

Leveringsvoorwaarden events en trainingen

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met CorporatieNL Opleidingen en CorporatieNL b.v.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: CorporatieNL Opleidingen of CorporatieNL b.v.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, premaster en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd.

Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Training/opleiding
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever. Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst. Gedurende die tijd kan de Opdrachtgever de opdracht schriftelijk kosteloos annuleren.

3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:
a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering van exameneisen van externe exameninstituten en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
d. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2 Voorzover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

4.3 Duur en afsluiting van een onderzoek of advies
a. Offertes voor onderzoek/advies van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
b. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek/advies ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek/advies indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
c. Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
d. Een overeenkomst voor onderzoek/advies wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart.
e. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek/advies de (herhalings)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting.
f. Indien nog (herhalings)metingen openstaan geldt de factuurdatum voor de laatstgezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 4.3d.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Opdracht en/of onderzoek/advies door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.
d. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
g. In afwijking van artikel 5.2b kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
h. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
i. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
j. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen 30 werkdagen na creditering.

Artikel 7: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan opdrachtnemer wordt medegedeeld. Bij een training/opleiding met een persoonlijk doelstellend gesprek is vervanging slechts mogelijk naar het uitsluitende oordeel van opdrachtnemer, en indien dit nog mogelijk is. Vervanging van een deelnemer voor een training/opleiding met toelatingsvoorwaarden dient eveneens binnen 24 uur na de annulering te worden medegedeeld aan opdrachtnemer mits de vervangende deelnemer aantoonbaar voldoet aan de door Opdrachtnemer gestelde toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de betreffende training/opleiding. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 6. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.CorporatieNLOpleidingen.nl en www.corporatienl.nl.

Artikel 9: Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek

9.1. Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals last-minutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

9.2. Bij deelname aan een mastermodule brengt opdrachtnemer de door de opdrachtgever verschuldigde opleidingsprijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur te voldoen één maand voor de aanvang van de opleiding, doch uiterlijk tien dagen na facturering op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Zulks geldt ook voor verschuldigde BTW.

9.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Overname van personeel

De werknemers en trainers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers en (ex-)trainers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer of (ex-)trainer in dienst is bij een derde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

13.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

13.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,- excl. BTW.

13.4 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

13.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.6 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 14: Persoonsregistratie

14.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

14.2 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 3 omschreven doel.

14.3 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen of andere informatieve diensten en mededelingen. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle instituten van CorporatieNL Opleidingen en CorporatieNL B.V. met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

14.4 CorporatieNL, haar medewerkers, trainers en adviseurs zijn verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent informatie vanuit klanten waarvan het vertrouwelijke karakter geacht kan worden haar bekend te zijn.

Artikel 15: Bijzondere voorwaarden master opleidingen en –modules

15.1 Op de examinering van masteropleidingen en –modules zijn tevens de door Opdrachtnemer gehanteerde Onderwijs- en Examen Regelingen (OER) van toepassing. In deze regeling is voor de opleiding gespecificeerd aan welke eisen de deelnemer voldaan moet hebben om recht te hebben op het diploma of het bewijs van deelname.

15.2 Wanneer een deelnemer de masteropleiding tijdelijk wil opschorten, dan kan dit, mits de opleiding afgerond kan worden, vóórdat een tentamen vervalt (5 jaren) én op eigen risico. De Opdrachtnemer kan niet garanderen dat nieuwe opleidingen gestart zijn of gestart worden en kan niet garanderen dat bij lopende groepen nog plaats is (maximum aantal deelnemers). De administratiekosten bedragen € 350,- excl. BTW.

Artikel 16: Klachtenregeling

Uw klacht kunt u per e-mail, schriftelijk of telefonisch indienen. Vermeld daarbij de datum, plaats, onderwerp en de situatie waarop de klacht betrekking heeft. Voeg bovendien uw voorstel voor een passende oplossing bij. De directie van CorporatieNL zal binnen vier werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en zorgt ervoor dat uw klacht uiterlijk binnen vier weken is afgehandeld. Mocht er onverhoopt een langere termijn nodig zijn om nader onderzoek te doen dan wordt u daarvan binnen drie weken op de hoogte gesteld met vermelding van de reden van uitstel en een indicatie van wanneer CorporatieNL verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Indien de klacht betrekking heeft op een trainer, adviseur of onderzoeker dan zal contact worden opgenomen met de betreffende functionaris. Daarna volgt een voorstel ter oplossing van uw klacht. Mochten u en de directie het niet eens worden over een oplossing, dan wordt de klacht voorgelegd aan Arjan van Meer Beheer bv te Utrecht. Zijn uitspraak is bindend voor CorporatieNL. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd bij CorporatieNL en worden vertrouwelijk behandeld. Klachten zijn omwille van de privacy alleen inzichtelijk voor direct belanghebbenden en worden gedurende twee jaar bewaard.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.