De 4 aanbevelingen om alle duurzame doelen te halen

Vastgoed / 30 januari 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In het bij CorporatieNL verschenen boek Duurzame Ontwikkelingsinitiatieven staan 4 concrete aanbevelingen om de sector duurzamer te maken en de gemeenschappelijke doelen te halen. Want het kan best en we staan er met elkaar goed voor. We moeten nu wel aan de slag. Welke aanbevelingen formuleert CorporatieNL?

In het e-book Duurzame Ontwikkelingsinitiatieven onderzoeken we met alle leden hoe wij aandeel nemen in de nieuwe economie van ontwikkelingsdoelen, wat wij met elkaar verstaan onder de aangenomen duurzame doelen en tot welke mooie initiatieven dit al heeft geleid. Verhalen en voorbeelden van corporaties, bouwers, stakeholders zijn aangevuld met onderzoeksresultaten onder de hele doelgroep. En dit leidt tot nieuwe inzichten, maar laat ook zien dat we nog veel moeten doen. De aanbevelingen van CorporatieNL sluiten daarop aan.

Doelen

Uitgangspunt voor het boek zijn 4 van de 17 SDG’s die relevant zijn voor de corporatiesector. We verzamelden praktijkvoorbeelden en feiten over:

  • doel 7: betaalbare en duurzame energie
  • doel 11: duurzame steden en gemeenschappen
  • doel 13: klimaatactie
  • doel 17: partnerschap om doelstellingen te bereiken

We toonden aan dat de corporatiesector zich in een uitstekende positie bevindt om een grotere rol te spelen bij de behalen van de doelen. De kennis is op orde, de middelen zijn aanwezig, de ambitie is er. Toch weten we dat er te weinig gebeurt als we verder niets doen. Vandaar dat we de volgende aanbevelingen formuleren:

1. Corporaties: Maak bindende afspraken met corporaties over te behalen duurzaamheidsdoelstellingen gekoppeld aan de allocatie en herverdeling van middelen

Stel daarvoor een systeem met financiële prikkels op dat erin voorziet dat bij het behalen van doelstellingen de corporatie meer middelen en vrijheden krijgt en bij het niet behalen van doelstellingen de corporatie middelen gedeeltelijk kwijtraakt aan collega-corporaties die de doelstellingen wel halen. Oftewel een systeem van interne duurzame verrekening.

Stel corporaties in staat om de doelstellingen te halen door overbodige regels, procedures en toezichteisen te schrappen die tot uitstel of afstel van ambities leiden.

2. Markt: Stimuleer marktpartijen om te leveren wat nodig is, geef afnamegaranties

Bied vanuit de corporatiesector gegarandeerde afnamevolumes en stel heldere eisen aan wat nodig is. Specificeer bovenaan in de vastgoedkolom beter wat corporaties verwachten van de markt en zorg voor professionalisering van het opdrachtgeverschap. Volume, kwaliteit en heldere afspraken zijn door gezamenlijke inkoop beter te garanderen.

3. Bewoners: Stel voor bewoners concrete en haalbare energiedoelen op

Geef bewoners concrete energiedoelen en ondersteun dat met feedback, voorlichting en financiële prikkels. Geef corporaties een centrale rol in voorlichting en stimulering van hele wijken en beperk dat niet tot de sociale huisvesting. Alloceer meer middelen, capaciteit en budgetten vanuit de centrale overheid en geef corporaties zeggenschap over thematiek, vorm en inhoud van campagnes.

4. Kennis: Inspireer en deel kennis binnen en buiten de sector

Organiseer sectoroverstijgende bijeenkomsten en publicaties met die relevante partijen, echte inspirators en doeners die zaken bewezen voor elkaar krijgen. Gezien de urgentie is er geen tijd om lang stil te staan bij individuele belangen van politiek, brancheorganisaties, lokale partijen, bonden of belangengroepen. De tijd dringt en het is daarom zaak om de inhoud en het collectieve belang voorop te stellen. Laat corporaties, gezien het aanwezige hoge kennisniveau, trekkers zijn van een landelijk systeem van kennisontwikkeling en – verspreiding.

E-book Duurzame ontwikkelingsinitatieven

Deze en andere inzichten tref je in het e-book Duurzame Ontwikkelingsinitatieven. De exclusieve publicatie bevat artikelen, onderzoeksgegevens en aanbevelingen. Je treft het complete boek aan in de kennisbank op het ledenplatform van CorporatieNL waar je het gratis kunt downloaden. Nog geen lid? Maak het lidmaatschap nu gelijk in orde en krijg toegang tot het ledenplatform.