Dimphy Voermans (Tiwos): “Thuis in een kansrijke buurt”

Maatschappelijk / 22 mei 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen een thuis heeft? We vragen onze leden wat zij onder een thuis verstaan en hoe zij meehelpen om de grote ambitie te realiseren.

Zo vragen we Dimphy Voermans naar haar visie op een thuis voor iedereen. Dimphy is coördinator Wonen, welzijn en zorg bij Tiwos.

Als we eerst kijken naar de samenwerkingen die jouw organisatie heeft, lukt het dan om daarmee een thuis voor iedereen te realiseren? Of zijn er wellicht zaken die anders of beter kunnen?              

Dimphy Voermans: “Helaas niet voor iedereen. Er is een groot te kort aan sociale woningen en de wachtlijsten zijn lang.
De ultieme oplossing om voor iedereen een thuis te kunnen realiseren is meer woningen. Een thuis heb je namelijk niet zonder huis.
Het huisvesten van bijzondere doelgroepen lukt wel conform de afspraken met de gemeente. Taakstelling statushouders is gehaald, de uitstroom MO/ BW is gerealiseerd het afgelopen jaar, en we verwachten dat ook in de toekomst te kunnen realiseren. We werken daarin samen met diverse zorg en welzijnspartijen die de eerste twee jaar nog begeleiding bieden. Samen kijken we ook hoe we het “landen in de wijk” goed kunnen laten verlopen of verbeteren. Daarnaast worden urgent woningzoekenden (urgentie wordt door onafhankelijke commissie vastgesteld) gehuisvest, en is er ook nog een maatwerktafel. De maatwerkcommissie is in het leven geroepen om doorbraken te realiseren in complexe, meervoudige en vastgelopen casuïstiek. De maatwerkcommissie is bedoeld voor casussen die niet geholpen zijn met reguliere of voorliggende voorzieningen: casussen die maatwerk behoeven dus.

Een ouderen doorstroom pilot die we nu hebben lijkt wel succesvol in het passender huisvesten van senioren. De drie Tilburgse corporaties TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, willen de doorstroming voor ouderen uit (niet passende) eengezins huurwoningen naar een geschikte huur appartement bevorderen. Doorstroming van ouderen naar een passende woning, zal het woongenot van ouderen bevorderen. Daarnaast brengt doorstroming een keten van verhuizingen op gang waardoor de woningmarkt in beweging wordt gezet. We proberen aan te sluiten op de woonwens van ouderen om door te stromen, ook al is dat naar een woning van een andere corporatie. Doorstroming helpt ouderen, bij het passend en langer zelfstandig blijven wonen, hetgeen aansluit bij het overheidsbeleid en Gemeentelijk beleid zoals (g)goud.

Maar voor sommige groepen “reguliere” woningzoekenden is het moeilijk (steeds moeilijker) om een woning te vinden. Ook zien we dat de instroom van kwetsbare bewoners plaatsvindt in de “corporatie wijken”, er is geen evenredige verdeling over de stad. Dit betekent dat er al kwetsbare wijken extra belast worden, en dat heeft gevolgen voor het thuisgevoel van alle bewoners.

Daarnaast zien we dat het niet iedereen lukt om zelfstandig in de wijk te wonen, ondanks begeleiding. Er ontstaan (ernstige) overlast situaties. Tussen woonvoorzieningen, begeleid wonen zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn.”

Hoe zou een ideale interne organisatie er uit kunnen zien, die als doel heeft om te zorgen voor een thuis voor iedereen.

Dimphy: “We werken bij Tiwos vanuit de bedoeling: Een Thuis in een kansrijke buurt.

Thuis
We gunnen iedereen die ons nodig heeft een betaalbaar thuis. Een plek waar je tot rust kunt komen. Een plek waar je vrij bent, die veilig is en waar je je verbonden voelt. Een thuisbasis die je in staat stelt je te ontwikkelen en (samen) te leven op jouw manier. Dat doe je zelf en is voor iedereen anders.

Kansrijke buurt
We werken mee aan een kansrijke buurt.
Thuis is niet alleen je huis, maar ook je buurt. Een buurt waar je je veilig en vertrouwd voelt draagt bij aan de ruimte die je nodig hebt om je op jouw manier te ontwikkelen. In een kansrijke buurt leef je prettig samen.

We staan voor echt contact, en dat is iets wat alle medewerkers meenemen in hun werk. Dicht bij mensen, niet dicht bij systemen, protocollen etc.

Zo hebben we bij Tiwos een medewerker bemiddeling & advies. Zij heeft overzicht over alle bijzondere bemiddelingsvragen. Zij zoekt daarvoor geschikte woningen, en doet dit in overleg met de gebiedsteams. WE spreken alle woningzoekenden die we bemiddelen naar een woning. Zo proberen we mensen te bemiddelen, niet alleen naar een huis maar ook naar een thuis. Een plek waar ze goed kunnen landen en zich thuis kunnen voelen.

Afhankelijk van hoe zorgpartijen de ambulante hulp uitvoeren, zou er wellicht vanuit de corporatie ook meer aandacht kunnen zijn voor “woonbegeleiding” en landen in complex/buurt.”

Is daar meer geld of wellicht een andere besteding van middelen voor nodig?

Dimphy: “Intern: meer tijd voor deze bemiddeling of begeleidingsfuncties, i.v.m. de toename van bemiddelingen.
Extern: meer inzet op community building. Inzet op het verbinden van bewoners, het laten groeien van social cohesie en goed buurman/vrouwschap.”

Wat voor soort medewerkers heb je daarvoor nodig. Welke kennis en vaardigheden worden voor hun belangrijk.

Dimphy: “Verbindende, proactieve medewerkers die denken in oplossingen. Die niet het systeem maar de leefwereld centraal stelt. Die in staat zijn zelf besluiten te nemen en in staat zijn een goed netwerk op te bouwen en daarin verbinding te maken.”

Zijn er specifieke knelpunten, randvoorwaarden en uitdagingen om een nieuwe organisatie te ontwikkelen en welke zouden dit kunnen zijn?

Dimphy: “Een nieuwe organisatie is ons inziens niet nodig. Organisaties genoeg. Een samenwerking moet natuurlijk goed zijn. Daarbij helpt het als de lijntjes tussen de netwerkpartners kort zijn. In een ideale wereld zijn er niet te veel en te vaak wisselingen van personeel (geldt voor alle partijen). Vaste teams dus.

En het aantal betrokken partijen is beperkt. Medewerkers hebben mandaat, mogen en kunnen zaken oplossen.  Zijn zichtbaar (voor bewoners) aanwezig in de buurten. Tiwos is een wooncorporatie met hart voor mensen. We gaan voor Echt Contact, staan naast onze bewoners en partners en maken verschil waar dat nodig is. We vragen onze medewerkers niet klakkeloos het systeem te volgen, maar alert te zijn als ‘je onderbuik’ het gevoel geeft dat iets niet helemaal klopt. Dat nemen we serieus en is de basis voor een zorgvuldig afwegingsproces.

Bij Tiwos geven we onze medewerkers de ruimte om maatwerk te bieden wanneer dat nodig is. Dat is niet makkelijk en niet vrijblijvend. Daarom is de afgelopen jaren onze ontwikkeling gericht op persoonlijk leiderschap én verbinding. Persoonlijk leiderschap is nodig voor het maken van keuzes en verbinding is erg belangrijk.

We kunnen het niet alleen en doen dit graag samen. We willen van meerwaarde zijn voor onze bewoners en onze buurten. We werken graag mee aan een fijn thuis in een vitale buurt. We doen dat door goed te luisteren, door dichtbij te zijn en elkaar aan te spreken als de situatie daarom vraagt. We helpen graag, maar laten verantwoordelijkheden daar waar die horen. Dat is zoals we willen werken bij Tiwos: sociaal, dichtbij en gedreven.‘Binnen’ doen wat je ‘buiten’ wil bereiken.

Delen van informatie zou goed mogelijk moeten zijn. Een eenvoudige tool om informatie met elkaar te delen zou daarbij handig zijn.”

 

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Een thuis voor iedereen in 2030, dat alle leden van CorporatieNL ontvangen.