Laurens Muilwijk (OFW): “Meer data, meer vragen”

Digitaal / 14 april 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Doordat we over steeds meer data beschikken leidt dat tevens tot meer vragen vanuit de organisatie. En dat betekent dat er meer mensen nodig zijn, maar ook dat de complexiteit van ICT-systemen toeneemt. Dat zegt Laurens Muilwijk, adviseur strategie en kwaliteit bij Oost Flevoland Woondiensten (OFW) uit Dronten. We vroegen Laurens naar zijn visie op de gevolgen van de toenemende hoeveelheid data waar we in onze sector mee te maken hebben.

Bruikbare sturingsinformatie

De uitdaging voor OFW is om de toenemende hoeveelheid data te analyseren en te interpreteren, zodat we bruikbare sturingsinformatie genereren. We schieten daar niet in door,” constateert Muilwijk. Hij ziet ook dat het beschikken over meer data tot allerlei nieuwe gevolgen voor de organisatie leidt. Muilwijk daarover: “De toename van de beschikbaarheid van data zorgt ervoor dat er meer vragen komen. Immers als je onvoldoende gegevens hebt kun je er ook geen vraag over stellen. Die vragen zorgen ervoor dat er meer menskracht nodig is.”

“Een ander effect is dat de complexiteit van de ICT-systemen toeneemt. Deze ICT-systemen zijn nodig om de grotere hoeveelheid aan data te kunnen vastleggen. Om deze gegevens te interpreteren en analyseren heb je vervolgens weer ICT oplossingen zoals power-BI nodig. Dit brengt hogere kosten voor ICT met zich mee. Ook heb je meer gekwalificeerde medewerkers nodig.”

Daarnaast zorgt het verzamelen van data volgens Muilwijk ervoor dat er meer nadruk komt te liggen op de beveiliging van gegevens vanuit bijvoorbeeld privacyoverwegingen, maar ook om de continuïteit van de gegevensverwerking te kunnen waarborgen. “Het maakt dat medewerkers zich meer bewust worden van de gevolgen van het verzamelen van data.”

Leefbaar en verantwoord

Nu we over steeds meer data beschikken is het de vraag of het de maatschappelijke opgave makkelijker of misschien wel moeilijker maakt. Muilwijk daarover: “Aan de ene kant wordt onze maatschappelijke opgave moeilijker omdat verantwoording veel extra werkzaamheden met zich meedraagt. Aan de andere kant ontstaan kansen voor het koppelen van data ter verbetering van sturingsinformatie.”

Het koppelen van data biedt veel kansen om inzicht te verkrijgen in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de leefbaarheid van wijken. Dit is vanzelfsprekend een enorme kans. Op persoonsniveau gelden veel beperkingen bijvoorbeeld vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming terwijl vanuit bestrijding overlast, sociaal vangnet en goede begeleiding van mensen hier ook kansen liggen.” 

“Verantwoordingsinformatie is vaak niet gebaseerd op het verkrijgen van inzicht in de maatschappelijke opgave. Ook wordt niet geëvalueerd welke maatregelen het beste werken om de maatschappelijke opgave beter te realiseren. Dit gaat meer over het verantwoorden van de besteding van middelen, het voldoen aan wet- en regelgeving. De vraag is of we moeten verwachten dat de overheid een slag gaat maken van controle naar ambitie. Dit zou een enorme omwenteling in het systeem betekenen.”

Sociale datakaart

Voor welk belangrijk vraagstuk vindt Muilwijk dat het gebruik van data een grotere rol kan spelen? “Het zou kunnen helpen bij het maken van een sociale kaart van buurten en wijken samen met onze stakeholders.” Op dat vlak ziet hij ook kansen bij het uitwisselen van gegevens met maatschappelijke partners. Muilwijk: “We zouden onderling meer gegevens moeten uitwisselen. Bijvoorbeeld ten behoeve van vroegsignalering van problemen en meer borging van sociale cohesie in de wijken.”

Gezien de kansen en ontwikkelingen, in hoeverre is OFW zelf al voldoende vaardig in het omgaan met data om daarop in te kunnen spelen? Muilwijk: “Onze organisatie is voldoende vaardig. De uitdaging blijft om data te koppelen aan onze eigen systemen om daar vervolgens bruikbare analyses uit te filteren voor bijvoorbeeld procesverbetering.”

 

website Oost Flevoland Woondiensten (OFW)