Marlou Boerbooms (Groene Huisvesters): “Samen zoeken naar duurzame verbeteracties”

Vastgoed / 04 maart 2021
Sandra Frenaij
Sandra Frenaij
Manager, CorporatieNL

Nederland scoort relatief goed op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Samen met alle leden onderzoeken we hoe wij aandeel nemen in de nieuwe economie van ontwikkelingsdoelen, wat wij met elkaar verstaan onder de aangenomen duurzame doelen en tot welke mooie initiatieven dit al heeft geleid. We vroegen daarom aan Marlou Boerbooms van Groene Huisvesters naar haar visie op partnerschappen de doelen te bereiken.

Wat verstaan je bij Groene Huisvesters onder “Partnerschap om doelstellingen te bereiken”?
Marlou Boerbooms: “Wij hebben het platform Groene Huisvesters in 2011 opgericht. Het is een samenwerking tussen corporaties, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG, de Woonbond en Aedes om de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen. Onder de bezielende leiding van voorzitter en Alwel-bestuurder Karo van Dongen werken de bestuurders samen aan het oplossen van knelpunten, het benutten van kansen en het beleid voor een duurzame woningvoorraad, betaalbare woonlasten en veilig en comfortabel wonen.”

Op welke manier dragen jullie als organisatie bij aan dit doel voor Nederland?
Boerbooms: “Dankzij een bijdrage van de deelnemende corporaties aan Groene Huisvesters, Aedes en RVO.nl bieden wij voor alle experts van corporaties en hun samenwerkingspartners zoals huurdersorganisaties, gemeenten, waterschappen en anderen gratis activiteiten aan in de Groene Huisvesters Academie. Wij nodigen hen uit om deel te nemen aan onze werksessies en excursies of aan de LinkedIn-groep Groene Huisvesters. Daarnaast komen de corporatiebestuurders van Groene Huisvesters elk kwartaal bijeen met Aedes, Woonbond, VNG en het ministerie van BZK en bespreken we het beleid in relatie tot kansen en het oplossen van dilemma’s.”

Wat was de aanleiding voor jullie om te starten met dit initiatief?
Boerbooms: “Wij willen de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad versnellen. Er zijn kansen maar ook obstakels die dit in de weg staan. Het gaat niet alleen om de warmtetransitie naar CO2 neutraal en gasloos wonen maar ook om de thema’s die de kwaliteit van wonen verbeteren zoals biodiversiteit en groen wonen en het meer circulair werken. Wij richten ons op samenwerken, innovatieve toepassingen maar ook op thema’s van de toekomst zoals duurzame mobiliteit.”

Wat was ervoor nodig om dit initiatief op te zetten?
Boerbooms: “Wij maken gebruik van elkaars kennis, bespreken dilemma’s en mogelijke oplossingen. We betrekken niet alleen de eigen leden maar via de Groene Huisvesters Academie bereiken we alle corporaties en samenwerkingspartners. Wij ontsluiten kennis en delen ervaring via de website. Wij maken korte filmpjes van de voorbeelden en vragen. Wij hebben een reeks bouwstenen gemaakt van nieuwe thema’s bijvoorbeeld over energiebesparing in prestatieafspraken. Wij houden enquêtes bijvoorbeeld over klimaatadaptatie. Onze bouwstenen zijn ook verspreid via de websites van Aedes, Woonbond, VNG, Samen Klimaatbestendig en anderen.”

Wat heeft het opgeleverd of wat verwacht je dat het op gaat leveren?
Boerbooms: “Wij merken dat we corporaties maar ook gemeenten en huurdersorganisaties bereiken. Dit leidt tot samenwerking en het samen zoeken naar verbeteracties.”

Wie zijn erbij betrokken?
Boerbooms: “Aedes, Woonbond, VNG, ministerie BZK, RVO, Samen Klimaatbestendig en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Transitieteam circulaire economie, kennisinstellingen maar vooral individuele corporaties met hun huurdersorganisaties, gemeenten en andere belanghebbenden zoals waterschappen.”

Waar is er voor jullie nog werk aan de winkel?
Boerbooms: “Waaraan wij nu werken is een proeftuin omgeving in te richten voor de verschillende thema’s van klimaatadaptatie waarbij we niet alleen ervaring ophalen van corporaties die investeren in de thema’s maar ook voor anderen een toolbox ontsluiten met voorbeelden, aanpakken etc. Wij willen meer cursussen ontwikkelen met en door corporaties zoals nu de training ambassadeur groen wonen en biodiversiteit die mede ontwikkeld is door de Haagse corporaties. Wij willen de samenwerking met andere partijen verstevigen zoals met het opleidingsplatform van corporaties FLOW. Er blijft op nieuwe thema’s werk aan de winkel.”

Welke tips geef je anderen graag mee?
Boerbooms: “Start jouw ontwikkelingsinitiatief. Kijk daarbij welke ambitie je wilt bereiken, wat er in de basis als is dat jouw initiatief vooruit kan helpen, welke acties kunnen bijdragen en wat je morgen kan doen. Deze ABCD-aanpak helpt ons echt vooruit.”

Dit interview verschijnt tevens in het e-book 17 Duurzame Ontwikkelingsinitiatieven dat alle leden van CorporatieNL in juni 2021 gratis ontvangen.

Foto's: ontvangen van Groene Huisvesters (© Twycer)