Onderzoek CorporatieNL en USP resulteert in kamervragen

Maatschappelijk / 10 oktober 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Ons onderzoek (in samenwerking met USP) over de achteruitgang van leefbaarheid in wijken heeft de ogen van Tweede Kamer-leden geopend. Tweede Kamer-lid Beckerman (SP) stelde de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aantal vragen over de achteruitgang van leefbaarheid in wijken, gebaseerd op onze onderzoeksresultaten.

Lees ook ‘Somber beeld corporatieprofessionals: leefbaarheid wijken verslechtert’.

De kamervragen die door Sandra Beckerman zijn gesteld:

Vraag 1
Kent u het onderzoek van CorporatieNL en USP Marketing Consultancy onder medewerkers van woningcorporaties en wijkbewoners, waaruit een somber beeld opdoemt?1 Wat is uw reactie daarop?

Vraag 2
Wat zijn volgens u de oorzaken dat maar liefst 50% van de corporatieprofessi- onals zegt dat de leefbaarheid in wijken met corporatiebezit de afgelopen twee jaar achteruit is gegaan? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3
Hoe verklaart u dat slechts 9% van de huurders vooruitgang in de wijk ziet, terwijl 30% van de huurders spreekt over een achteruitgang van de leefbaar- heid?

Vraag 4
Bent u van mening dat gemeenten en woningcorporaties voldoende mogelijkheden hebben om wijken leefbaar en veilig te houden of maken, omdat u eerder schreef dat u «via wet- en regelgeving geregeld [heeft] dat lokale partijen het instrumentarium hebben om aan deze zorg invulling te geven»? Kunt u uw antwoord toelichten?2

Vraag 5
Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag wat u gaat doen voor de ruim 700.000 mensen die nu al in een buurt wonen die onvoldoende scoort op de het gebied van leefbaarheid? Indien u niets gaat doen, kunt u dat dan toelichten?

Vraag 6
Kunt u uitleggen wat er sinds 2012 is gebeurd om de leefbaarheid en veiligheid in wijken te vergroten, omdat onderzoekers hebben geconstateerd dat de leefbaarheid in wijken, die eerder zijn gelabeld als «probleemwijk», «krachtwijk» of «aandachtswijk», is gestagneerd?4

Vraag 7
Welke aanpassingen in Passend Toewijzen acht u mogelijk zodat wijken beter gemengd kunnen worden, en welke daarvan acht u wenselijk?5

Vraag 8
Waarom stelt u dat het niet mogelijk is om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen, terwijl van de Europese Unie slechts een grens gesteld moet worden maar de hoogte van die grens een politieke keuze is van het land en derhalve de inkomensgrens wel verhoogd kan worden? Bent u alsnog bereid om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verhogen?

Vraag 9
Op welke andere manieren gaat u ervoor zorgen dat wijken en buurten meer worden gemengd wat betreft bevolking en wat betreft bouw, zoals corporatie- professionals en buurtbewoners zelf aangeven?

Vraag 10
Kunt u deze vragen beantwoorden voor het wetgevingsoverleg over de Begroting Wonen 2019?

Wordt vervolgd!