Regionalisering voor betere afstemming woningmarkt

Maatschappelijk / 04 mei 2016
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Als woningcorporaties en gemeenten er samen in slagen om tot goede woningmarktregio's te komen, dan zal dat leiden tot een betere afstemming van vraag een aanbod op die woningmarkt. Dat verwacht Tweede Kamerlid Erik Ronnes van het CDA. Over eventuele struikelblokken in het traject wil Ronnes nog niet spreken. "We gaan straks evalueren. Blijken er dan grote problemen te zijn, dan kijken we waar we kunnen aanpassen. De Woningwet is wat het CDA betreft niet in beton gegoten."

Met de Woningwet doelt Ronnes op de sinds vorig jaar van kracht zijnde wetgeving waarin de nieuwe spelregels voor sociale huisvesting zijn vastgelegd. Daarin ook de afspraak dat Nederland per 1 juli 2016 wordt ingedeeld in woningmarktregio’s.

Een verandering die voor veel kleinere woningcorporaties niet direct gevolgen heeft, maar voor een aantal grote wel. Buiten de grenzen van de woningmarktregio waarin zij straks vallen, mogen zij ruwweg geen volkshuisvestelijke activiteiten meer ondernemen, behalve het bezit dat ze daar al hebben netjes onderhouden. Ronnes zegt vanuit de corporatiesector nog geen alarmsignalen te hebben gehoord. “Er zijn wel corporaties voor wie er mogelijk veel gaat veranderen, maar ze zijn actief bezig om dat op een goede manier op te lossen.”

Ken je klant

De indeling in woningmarktregio’s heeft volgens Erik Ronnes veel voordelen. Het voorkomt volgens hem de vorming van ‘mammoetcorporaties’ die over het hele land verspreid zitten. Het leidt vooral tot overzichtelijke regio’s met ieder hun specifieke woningwensen. De corporaties hebben een sterke lokale binding, ze kennen hun klant en diens behoeftes.

Ronnes: “De nieuwe Woningwet heeft als doel dat corporaties zich weer focussen op hun kerntaak: sociale huisvesting bieden aan mensen die dat nodig hebben. Qua omvang moeten ze terug naar normale proporties. Corporaties weten wat er speelt in hun eigen regio, zij kunnen daar als geen ander zorgen voor een optimale afstemming van vraag een aanbod. Uiteindelijk hebben de woningzoekenden daar profijt van.”

Grote regio’s

Ronnes hoopt dat corporaties en gemeenten er zelf uitkomen om regio’s te vormen. Niet dat de minister dat moet bepalen. “Het is mooi als woningmarktregio’s op een natuurlijke wijze ontstaan en worden gevormd door gebieden die veel met elkaar gemeen hebben. Een stadsregio vraagt tenslotte om een heel andere aanpak dan een krimpregio.”

Een oordeel over 16 grotere woningmarktregio’s, zoals specialist in woonruimteverdeling Enserve dat voorstaat, geeft Ronnes nog niet. Maar hij wijst dat niet af. “Ik weet dat Limburg bijvoorbeeld graag provinciegroot wil. Wij zijn bereid daar naar te kijken. Maar eerst willen we afwachten waar corporaties en gemeenten mee komen.”

Toegevoegde waarde

Daarna volgt wat het CDA betreft dan de grote evaluatie. Ronnes: “Als er problemen zijn, moeten we kijken of die op het bordje van de corporatie of van de overheid liggen. Misschien moeten we beleid bijstellen, misschien moet de minister ontheffingen verlenen. Mogelijk moeten corporaties ook zelf maatregelen nemen. Bezit buiten de regio afstoten of zelfs defuseren. Het gaat uiteindelijk om overzichtelijke regio’s, een overzichtelijke corporatiesector en een goede afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt. Regionalisering zal daarvoor van toegevoegde waarde zijn, verwacht ik.”

Dit interview maakt deel uit van een interviewserie over het thema woningmarktregio’s en wordt in samenwerking met Enserve – de specialist in woonruimteverdeling – gebracht. Lees naast dit interview met Erik Ronnes (CDA) ook de andere interviews uit deze reeks die volgen, met onder meer Pierre Sponselee (Woonwaard), Lex de Boer (Lefier), Sjoerd Zeelenberg (Rigo), Farshad Bashir (SP), Henk van Dijk (Enserve) en Rob Vinke (WBO wonen).