Karin Verdooren (directeur-bestuurder GroenWest): “Wij werken samen aan een stevige thuisbasis”

Maatschappelijk / 31 juli 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Wat is de kracht van de kwetsbare bewoner? Tijdens ons Maatschappelijk Event op 3 oktober gaan we hierover met jou in gesprek. In de tussentijd zijn we benieuwd naar antwoorden op vragen als; 'Wie is de kwetsbare bewoner?' en 'Hoe kun je kwetsbaren een veilig thuis bieden?' Vandaag deelt Karin Verdooren (directeur-bestuurder bij GroenWest) haar ervaringen en tips.

Wat versta je onder ‘een kwetsbare bewoner’?

Karin: “Kwetsbare bewoners zijn volgens ons bewoners die door diverse oorzaken, met of zonder begeleiding, niet of onvoldoende zelfredzaam zijn waardoor (ernstige) verstoringen in het wonen kunnen ontstaan. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende kenmerken (zoals laag inkomen, geen werk/dagbesteding, psychische problemen, schulden, verstandelijke beperking, eenzaamheid, laaggeletterdheid etc.).”

Het aantal kwetsbare bewoners neemt toe. Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Karin: “GroenWest gaat op onderzoek uit in de voortdurend veranderende wereld van wonen en zorg. Dit vereist nauwe afstemming met zorg- en welzijnspartijen. We hebben elkaar ook hard nodig bij de ontwikkeling van woonzorgconcepten en woonzorgvastgoed, zoals nieuwe, innovatieve woonvormen (bijvoorbeeld gemengd wonen) en de realisatie van gemeenschappelijke ruimten.

 

Om de leefbaarheid in wijken te bevorderen is het belangrijk dat we op lokaal niveau nauw samenwerken met gemeente, politie, zorg-en welzijnsorganisaties, schuldhulpverlening en huurdersorganisaties. We kiezen voor een proactieve aanpak in het voorkomen van huurschulden, het bevorderen van de leefbaarheid en de zorg en betrokkenheid van huurders bij de leefomgeving. Daarnaast besteden we samen met netwerkpartners veel aandacht aan het voorkomen en oplossen van burenoverlast en andere zorgelijke situaties zoals vervuiling en/of verzamelwoede (hoarding) van onze huurders en woningen. We zijn zichtbaar en structureel in onze wijken, onze wijkbeheerders en woonconsulenten kennen onze wijken en huurders, zijn proactief, signaleren problemen in een vroeg stadium en onderhouden de lokale netwerken.”

We zijn benieuwd naar jouw ervaring met betrekking tot de veiligheid van bewoners. Hoe kun je kwetsbaren een veilig thuis bieden?

Karin: “Goede ambulante begeleiding vanuit de zorg is heel belangrijk. Die kunnen wij niet bieden maar hier kunnen we wel afspraken over maken met zorgorganisaties. Daarnaast dragen een prettige woonomgeving en een kwalitatief goede woning (inclusief nodige technische aanpassingen) bij aan de veiligheid van bewoners. Preventief samenwerken met maatschappelijke partners om escalatie te voorkomen is ook van groot belang. Net als het toepassen van begeleidings-/omklapcontracten waardoor de nodige begeleiding en daarmee de veiligheid van de bewoner kan worden geborgd.  (bij een ‘omklapcontract’ kan het huurcontract van een instelling overgaan op de bewoner).”

Heeft jouw organisatie veel te maken met eenzaamheid bij ouderen? En zo ja, hoe gaan jullie hiermee om?

Karin: “We hebben niet direct veel te maken met eenzame ouderen, maar dat betekent niet dat ze er niet zijn en dat het geen probleem is. Deze doelgroep woont ook in onze woningen maar is vaak onzichtbaar. Het is vaak lastig om eenzaamheid te signaleren. Wij komen meestal pas achter de voordeur als er ook iets anders aan de hand is. Bij huisbezoeken in kader van onderhoudswerkzaamheden kan dergelijke problematiek soms wel aan de oppervlakte komen zonder directe aanleiding. Overigens hebben we sinds ruim een jaar een zogenaamd Thuishuis in Woerden, een ‘studentenhuis voor senioren’. Dit is juist voor eenzame ouderen een mooie woonvorm.”

Samenwerking tussen corporaties en andere partijen is een onderwerp wat steeds weer terugkomt. Hoe kunnen we deze samenwerking verbeteren met het oog op de kwetsbare bewoners?

Karin: “Enkele mogelijkheden ter verbetering van de samenwerking zijn:

  • Periodiek (casus)overleg met betrokken partijen
  • Themabijeenkomsten met alle partners
  • Korte lijnen
  • Ontmoetingsplekken in de wijk waar maatschappelijke partners (wijkagent, wijkbeheerder, sociaal team) elkaar kunnen treffen.
  • Vergroten zichtbaarheid professionals, zowel voor elkaar als voor huurders. Vooral belangrijk om elkaar te kennen en elkaar laagdrempelig te kunnen ontmoeten.”

Als je het probleem omdraait en het van een andere kant probeert te bekijken. Zou je kwetsbare bewoners dan als een kans kunnen zien om bijvoorbeeld de werkdruk te verlagen en buurten beter te maken? Kun je dit toelichten?

Karin: “Een kans zou kunnen zijn om ervaringsdeskundigen in te zetten voor voorlichting. In gemengde woonvormen bijvoorbeeld kunnen kwetsbaren de kans krijgen om hun talenten in te zetten. Het gevoel ‘nuttig’ te zijn, vergroot het zelfvertrouwen en draagt zo bij aan het welzijn van mensen.”

Tot slot. Jouw organisatie zal inmiddels de nodige ervaring hebben met kwetsbare bewoners. Heb je 1 praktische tip waar corporaties van kunnen profiteren?

Karin: “Nieuwbouw biedt kansen. Als in een nieuwbouwproject een deel van de woningen aan een kwetsbare doelgroep wordt verhuurd, zorgt dat voor een goede start voor zowel de kwetsbare als minder kwetsbare bewoners. Zo verhogen we de kans op meer begrip en cohesie.”

 

Zien we jou op ons event over kwetsbare bewoners?