De Autoriteit komt bij je langs – over inspectie en audit

Maatschappelijk / 11 oktober 2017
Claudia Siewers
Claudia Siewers
Bestuurssecretaris, Woonbron

Een van de conclusies uit de Parlementaire Enquête was dat het schort aan governance bij woningcorporaties. In de Woningwet is een flink eisenpakket opgenomen als het gaat om governance. Daar bovenop komt de Governancecode van Aedes, waar woningcorporaties zich vrijwillig aan houden. Maar regelgeving is niets, als je je er niet aan houdt. En al helemaal niet als er geen sancties zijn.

In het overzicht ‘Contouren van het toezicht‘ geeft de Autoriteit aan hoe zij toezicht willen houden op governance. De Aw gebruikt de volgende definitie voor governance:

“Governance (in brede zin) omvat de activiteiten van sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden in hun onderlinge samenhang. Governance richt zich op belanghebbenden van de organisatie, de daarmee samenhangende doelstellingen van deze organisatie en de verantwoordelijkheid van de leiding van deze organisatie om de doelstellingen te verwezenlijken. Governance richt zich daarnaast op de soft controls die de verwezenlijking van deze doelstellingen ondersteunen.”

En verderop:

“De problemen en schandalen waar de corporaties de afgelopen jaren mee geconfronteerd zijn, hadden als gemeenschappelijk kenmerk een falende governance. Verbetering van de governance als een eerste ‘verdedigingslinie‘, is dan ook noodzakelijk om een structureel beter functionerende sector te krijgen. De Aw vindt het belangrijk dat de governance niet alleen in opzet bestaat, maar ook in de praktijk functioneert en doorleefd wordt: de soft controls.”

De governance-audit

In het instrumentarium van de Autoriteit zit de governance-audit. De audit, ik heb er een meegemaakt, houdt in:

  • een vragenlijst van 4 bladzijden
  • een ‘goed’ gesprek met een team van inspecteurs
  • een rapport met een conclusie en aanbevelingen

De vragenlijst moet ingevuld worden voorzien van bewijs en bijlagen. In mijn geval had ik maar liefst 27 bijlagen toegevoegd, waaronder 2 volledige jaren RvC-verslagen. Arme inspecteur. Aangezien de audit bij mij 3 maanden na oplevering van het visitatierapport plaatsvond, heb ik er minder werk aan gehad dan anders. Als het rapport opgeleverd wordt, staat daarin een oordeel van de Autoriteit over de governance bij de corporatie. Een verbeterplan is denkbaar. Ik kreeg slechts aandachtspunten mee, waar ik dankbaar mijn voordeel mee heb gedaan.

De inspectie

Recent is er een nieuw instrument toegevoegd, namelijk de inspectie. De inspectie is een lichter instrument. Met macht komt verantwoordelijkheid en met verantwoordelijkheid komt verantwoording. De Autoriteit spreekt de woningcorporaties aan op hun verantwoording. En het resultaat is te lezen op de website als governance-audit-rapport.

Ook voorbereid zijn op de corporatie van de toekomst? Schrijf je in voor de trainingen en events van CorporatieNL. Denk bijvoorbeeld aan: