Bestuurssecretaris Portaal: “In 2025 heeft passend toewijzen ons 30 miljoen gekost”

Corporatie / 15 januari 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In samenwerking met Enserve – specialist in woonruimteverdeling – maakten we vorig jaar een serie over passend toewijzen: ‘Enserve Antwoordt’. Even een opfrisser: we interviewden diverse directeur-bestuurders over de belangrijkste problemen met betrekking tot passend toewijzen. Op basis hiervan gaf Enserve advies dat vaak niet alleen voor de betreffende corporatie toepasbaar was, maar ook voor vele andere woningcorporaties.

Er werd enthousiast gereageerd op de serie! Onder het mom van ‘nog eentje dan’ publiceren we daarom nog een Q&A met Wieke van Veldhuizen, bestuurssecretaris bij Portaal.

Heeft Passend Toewijzen geleid tot aanpassing van het huurbeleid van Portaal?

“Feitelijk niet. We hanteren nu een 2-hurenbeleid. De woningen blijven aan de huishoudens onder 36.000 aangeboden worden. Als een huishouden met recht op huurtoeslag op de woning reageert, dan wordt deze woning in ieder geval onder de aftoppingsgrenzen verhuurd.”

Is passend toewijzen voor Portaal aanleiding om het bouwprogramma/de opgave aan te passen of op te schorten?

“We hebben ervoor gekozen om ook de passendheidstoets bij nieuwbouwwoningen toe te passen. Dat betekent wel een verdere vergroting van de ‘onrendabele top’, aangezien we voorheen meestal €710,68 vroegen voor een nieuwbouwwoning. We hadden al in onze portefeuillestrategie opgenomen om kleiner te gaan bouwen.”

 

Welk effect heeft passend toewijzen gehad op de cashflow?

“Het leidt uiteraard tot minder huurinkomsten. Tot nu toe heeft de maatregel al 1,1 miljoen gekost. Dat loopt cumulatief op naar ruim 30 miljoen in 2025. Gemiddelde huurderving per woning komt op € 56.”

Wat vind je van de keuze die sommige corporaties maken om de definitieve huurprijs aan te passen aan de hoogte van hun inkomen?

“Dat doet Portaal ook, dus dit vinden wij het een heel goede idee! We bieden de woning dus aan voor 80% van maximaal redelijk en toppen verder af als het een huishouden met recht op huurtoeslag is. Dat is in 1/3 van de verhuringen het geval.”

Welk instrument of welke beleidsregel moet volgens jou worden toegevoegd aan passend toewijzen om de uitvoeringsproblemen op te lossen die je nu ervaart?

“Ik begrijp uit signalen uit de organisatie dat het toetsen van de inkomens vrij veel tijd kost en dat het heel precies moet gebeuren. Dat zou mogelijk efficiënter kunnen. Verder zouden wij niet heel veel willen wijzigen op dit moment.”

Enserve antwoordt op de uitdagingen van Portaal

Geachte mevrouw van Veldhuizen, beste Wieke,

Op de vraag over de aanpassing van het huurbeleid zeg je dat daar feitelijk geen sprake van is en wijs je uiteraard op het tweehurenbeleid van Portaal. Dat lijkt mij toch een vrij radicale wijziging van het beleid tot nu toe, te meer omdat op experimenten uit het verleden zoals Huur op Maat geen vervolg hebben gevonden.

Uit de evaluatie van het eerste jaar passend toewijzen door Platform 31 blijkt dat in 2016 6% en in 2017 8% van alle corporaties het tweehurenbeleid hanteert bij het passend toewijzen. Met name in regio’s waarbij meerdere corporaties woningen verhuren (en dat geldt bijna voor alle gemeenten waar Portaal bezit heeft) en die niet dit beleid hanteren, kan ik me voorstellen dat de duurdere woningen van Portaal een relatief groot deel huurders met lage inkomens aantrekken. In kwaliteit en prijs vergelijkbare woningen van andere corporaties zijn immers voor deze doelgroep niet beschikbaar.

Als antwoord op de vraag naar de effecten van passend toewijzen op de cashflow van Portaal geef je aan dat dit tot nu toe al € 1,1 miljoen heeft gekost en dat dit bedrag oploopt tot ruim € 30 miljoen in 2025. Ik vroeg mij af of de hoogte van dit bedrag mede het gevolg is van het feit dat andere corporaties een andere invulling geven aan de invoering van passend toewijzen?

Platform 31 concludeert in het genoemde onderzoek: “Uit de resultaten van de kwantitatieve analyse komen … geen signalen dat de primaire doelgroep na de invoering van de passendheidsnorm meer dan voorheen wordt gehuisvest in wijken waar al veel huishoudens met een laag inkomen wonen. Van een versterkend effect op de inkomenssegregatie op wijkniveau lijkt dan ook vooralsnog geen sprake”. Dat lijkt in tegenspraak met een van de argumenten voor het voeren van een tweehurenbeleid, namelijk dat het bijdraagt aan het voorkomen van wijken met een eenzijdige bevolkingssamenstelling op basis van inkomen. Herken je deze conclusie van Platform 31 ook voor de woningmarktregio’s waar Portaal actief is?

Met vriendelijke groet,

Henk van Dijk

Adviseur Woningmarkt bij Enserve, specialisten in woonruimtebemiddeling

Download het gratis ‘Handboek Passend Toewijzen’

In Nederland ontstaat segregatie als corporaties niet anders omgaan met de gevolgen van het passend toewijzen. Wijzigen corporaties hun beleid niet? Dan zal dit leiden tot explosieve wijken en complexen als gevolg van eenzijdige samenstelling, senioren die ernstig in de knel komen en urgentiegevallen die onvoldoende hulp krijgen. Ondanks een jaarlijks vrij besteedbaar bedrag van 3 miljard euro, doen corporaties te weinig om deze problemen te voorkomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Download daarom het gratis ‘Handboek Passend Toewijzen’ vol praktische kennis en toepasbare adviezen.

Ook nieuwsgierig naar de voorgaande adviezen in deze serie? We spraken ook met de volgende directeur-bestuurders over passend toewijzen: